بانک فایل های مکانیک · آگوست 13, 2021 0

اندازه گیری -دانلود فوری

اندازه گیری

دانلود اندازه گیری , دانلود فوری اندازه گیری ,  اندازه گیری کامل و قابل ویرایش

اندازه گیری,مقاله کامل اندازه گیری,دانلود مقاله اندازه گیری,پایان نامه اندازه گیری,تحقیق اندازه گیری,مقالات مهندسی مکانیک,مهندسی مکانیک,مقاله مهندسی مکانیک

اندازه گیری

اندازه-گیرینوع فایل: wordقابل ویرایش 392 صفحهمقدمه:تمامي مهندسين ( بدون توجه به اينکه در چه شاخه اي کار مي کنند )پيوسته با مسائل اندازه گيري روبرو هستند. مسائلي نظير اندازه گيري جرم ، نيرو ، دما ، مقدار يک جريان الکتيرکي ، طول ،زاويه و غيره و يا مسائلي مربوط به اثرات جمعي از آنها.نتايج اين قبيل اندازه گيري ها خط مشيي را به مهندس نشان مي دهد و اطلاعاتي را فراهم مي کند که مي توان بر اساس آنها تصميم گرفت.اين قبيل اندازه گيري ها بخشي از علم متالوژي را شکل مي دهد به خصوص مربوط به مهندسان مکانيک يا مهندسان توليد مي شوند چرا که با اندازه گيري طول و زوايا ارتباطند.در اين بين طول يکي از اجزاء مهم اندازه گيري است و با کاربرد خاصي از اندازه گيري خطي مي توان اندازه گيري زاويه را نز انجام داد.در حقيقت مقصود از اندازه گيري حصول وسيله اي است براي کمکبه تصميم گيري هر چه بهتر. البته بايد گفت که اندازه گيري تا زماني بر اساس دقت قابل قبولي نباشد يک اندازه گيري کامل نخواهد بود.اگر چه هيچ اندازه گيري دقيق نيست اما ذکر دقت در اندازه گيري به ابعاد اندازه گيري بسيار مفيد است. مي دانيم عضو لاينفک اندازه گيري است و گريزي از آن نيست ولي به حد اقل رساندن آن ممکن است. در اين جا مثالي آورده مي شود: فرض کنيد که يک اپراتور در اختيار داريد و اندازه اسمي آن 30 mm است. آيا بيان اندازۀ اپراتور به تنهايي کافي است؟ حال اطلاعات زير را در نظر مي گيريم:(a: خطاي اندازه گيري شده در راپراتور -0.0002mm است.(b: و دقت آن +-0.0004 mm است.حال هر کسي از اين راپراتور استفاده کند اطلاعات کاملي در اختيار دارد و د جهت اندازه گيري دقيق تر ياري اوست.گاهي اوقات دقت اندازه گيري بالا نيست و مي توان از خطا چشم پوشي کرد مثلاً فرض کنيد از يک راپراتور(بلوک اندازه گيري) براي اندازه گيري خط مبناي يک ورنيه که فقط mm 0.02 دقت دارد استفاده شود. در اينجا خطا قابل چشم پوشي است چرا که مقدار آن ناچيز است حالا اگر از همين راپراتور براي تنظيم يک کمپراتور (مقياسه گر) که درجه بندي آن تا mm 0.001 را نشان مي دهد استفاده شود مقدار خطا مهم بوده و بايد در نظر گرفته شود. با ترتيب دقت اندازه گيري راپراتور دقت کمپراتور، کل دقت اندازه گيري حاسل مي شود.فهرست مطالب:1-1چشم انداز2-1انواع خطاهاب) خطاهاي محاسباتي.ج) خطاهاي محوري2-2-1 خطاهایی که نمی توان آنها را حظف کرد.ب) خطاها در قرائت.ج) خطاهاي ابزار گيري3-1خطاهاي ترکيبي4-1 تاثير نتايج ميانگين يا روشهاي آماري5-1روشهاي ترسيمي1-5-1روش کوچکترين توان دومفصل دوم:استفاده از امواج نوري به عنوان استانداردهاي طول1-2تکامل تدريجي استاندارد طول1-1-2 تعريف متر2-2 ماهيت نور3-2پرتوهاي تک رنگ1-5-2تداخل سنجها.N.P.L براي تعيين ميزان صافي سطح1-3) شکل انداز3-3گيجهاي ميله اي شکل طول4-3) طراحي و بهره برداري از وسايل اندازه گيري خطي1-4-3) اصل مسير2-4-3)حساسيتمقدار حساسيت يک وسيله اندازه گيري3-4-3) دقت4-4-3) واريانس5-4-3) اينرسي در قسمت هاي قابل حرکت (متحرک)5-3) اصول سينماتيک1-5-3 ) تثبيت کامل2-5-3) يک درجه آزادي1-1-7-3)مقايسه گر تراز شکل Brooks2-7-3) مقایسه گرهاي مکانیکی1-2-7-3)میکروکاتور جانسون2-2-7-3) مقایسه گر سيگماايمني3-تطابق خوب4-انطباق5- فشار ثابت در اندازه گيري3-7-3) مقايسه گرهاي مکانيکي – نوري4-7-3) مقاسيه گرهاي باديطرحهاي جالبa ) تنظيم بزرگنماييb ) تنظيم صفر5-7-3) کمپراتورهاي الکتريکي6-7-3) کمپراتورهاي جا به جايي مايع1-8-3) کمپراتورهاي افقي طول2-8-3) ماشين هاي اندازه گيري يونيورسال3-8-3- ميکروسکوپ هاي فتوالکتريک9-3) کنترل اتوماتيک ماشينفصل چهارماندازه گيري زاويه اي و تقسيم مـــــدوّر1-4 مقدمه2-4 زوايا از استاندارهاي طول – خط کشي نيسوسي1-2-4) ميزهاي سنيوسي2-2-4) مرغک سنيوسي3-4) اندازه گيري گيج هاي مخروطي1-3-4) اندازه گيري گيجهاي توپي مخروطي (Taper plag gauges) (باگيجهاي سر مخروطي-م)2-3-4) ماشين اندازه گيري مخروط3-3-4) اندازه گيري گيج هاي حلقه اي مخروطي4-3-4 اندازه گير سوراخ هاي مخروطي4-4) تراز دقيق.1-4-4) کلينومتر (The Clinometr)2-4-4) استانداردهاي ترازهاي مايعي5-4) وسايل نوري براي اندازه گيري زاويه اي2-5-4) دکور زاويه (The Argle Dekkor)3-5-4) تلسکوپ هم راستايي6-4) تقسيم دايروي1-6-4) نصب درجه بنديهاي تقسيم شده شيشه اي2-6-4) کاليبره کردن و درجه بنديهايمدور و وسایل نشانه گذاري3-6-4)کاليبره کردن يک چند ضلعي دقيق(7-4) اندازه گيري تعامد.1-7-4) روش هاي تمامي اندازه گيري تعامد.1-1-7-4) تصحيح خطاي تعامد1-5) مقدمه2-1-5) مونتاژ اتتخابي3-1-5) سيتم هاي حدي و سازگاريمحدوده اندازهتلرانسالوانس ( اضافه مجاز)1-3-1-5) سيستم Newell براي محدود کننده ها و فيت ها2-5) گيج هاي حدي3-5) تئوري تيلور در گيج ها1-3-5) گيج هاي تي بو(Te – bo)4-5) رزوه هاي پيچ1-4-5) گيج هاي حدي براي پيچ ها1-1-4-5) تلرانس گيج براةي گيج هاي حدي رزوه شده2-4-5) گةيج هاي مرجع براي پيچها5-5) گيج هاي حدي مخروطي7-5) سنجش قطرهاي بررگ1-7-5) سنجش سوراخ هاي بزرگ(2-7-5) اندازه گيرةي شعاع هاي خارجي بزرگ.9-5) پرداخت سطح براي گيج هافصل ششمعلم اندازه گيري ماشين ابزار1-6) نياز به ماشين ابزار اندازه گيري2-6) آزمايشات هم راستايي1-2-6) آزمايش تراز بودن ماشين نصب شده2-2-6)آزمايش اسپنيرل3-2-6) آزمايش صافي و تخت بودن3-6) آزمايش تعامد4-6) آزمايشات كاربرديفصل هفتماندازه گيري چرخ دنده ها1-7) مقدمه2-7) چشم انداز3-7)منحني اينولوت6-7) چرخ دنده هاي مارپيچ7-7) ريشه تراشي در دندانه هاي چرخدنده و اصلاح ارتفاع سردندانه8-7) اندازه گيري چرخ دنده1-8-7) آزمايشات عمومي9-7) آزمايشات غلتکي چرخ دنده10-7) اندازه گيري ضخامت دندانه ها براي دندانه هاي چرخ دنده هاي ساده و چرخ دنده هاي مارپيچ3-10-7) روش مماس مبنا11-7) اندازه گيري با استوانه ها12-7) اندازه گیری گام چرخ دنده1-12-7) اندازه گيري گام از يک دندانه تا دندانه بعدي( 13-7) آزمایش شکل اینولوت14-7) خطاهای مجاز در ش چرخدنده های سادهفصل هشتماندازه گیری رزو ه های پیچ1-8) مقدمه2-8) اندازه گیری قطراصلی3-8) اندازه گیری قطر فرعی4-8) اندازه گیری شکل روزه ها1-4-8)تصویر رزوه پیچ2-4-8 ) اندازه گیری میکروسکوپی زاویه دامنه3-4-8 ) تأثیر خطاهای زاویه دامنه5-8) خطاهای گام در رزوه های پیچ1-5-8 ) انواع خطای گام1-1-5-8) خطای گام پیشرو( پیشرفت کننده –م)2-1-5-8) خطای گام پریودی3-1-5-8) مشتقی رزوه ها(Tread Driunkenness)2-5-8 اندازه گیری خطای گام3-5-8) اثرخطاهای گام1-6-8) محاسبه بهترین سایز مفتول2-6-8) اندازه گیری با مفتولها3-6-8 تصحیح فشار الاستیک و کج شدگی7-8) قطر مؤثر ظاهری8-8) اندازه گیری های گیج های حلقه ای پیچ:فصل نهماندازه گیری میزان پرداخت سطح1-9- مقدمه1-1-9) عمر خستگی2-1-9 ) خواص یاتاقانی3-1-9 ) فرسایش2-9) معنی بافت سطح3-9) روشهای اندازه گیری پرداخت سطح2-3-9 ) سطح سنج تاملینسون4-3-9) تالی شورف تیلور- هابسون(The Taylor – Hobson Tally Surf)4-9) تحلیل طرح حاصل شده1-4-9) ارتفاع قله تا دره2-4-9) مقدار ریشه میانگین مربع ها( یا مقدار R.M.S )3-4-9) روش میانگین خط مرکزی( روش C.L.A )5-9) میکروسکوپ تداخلی6-9) رو شهای المثنیفصل دهمکنترل و کیفیت آماری1-10) مقدمه2-10) تغییرپذیری فرآیند1-2-10) محاسبه انحراف استاندارد2-2-10) انحراف استاندارد میانگین اندازه زیر گروهها:3-10) نقشه های کنترل(Control Charts )1-3-10) نقشه های کنترل برای میانگین1-1-3-10) روشهای ساده شده ای برای تنظیم حدود کنترل2-3-10 ) نقشه های کنترل برای محدوده(Range )حدود نقشه کنترل برای محدوده( )3-3-10خلاصه ای از روش تنظیم یک نقشه کنترل1-4-10 )نقشه های کنترل حدی فشرده شده:5-10) بازرسی نمونه ای از کالاهای( جنس های –م) ورودی(a بررسی نقطه ای(spot checking )(b بازرسی( کنترل و کیفیت) صددرصد(inspection 100%)(c نمونه برداری آماری(statistical sampling )6-10) تئوری ساده احتمال:1-6-10) توزیع احتمال دو جمله ای(Binomial probability Distribution )2-6-10) توزیع احتمال(the passion probability Distribution )7-10) مشخصه های سیستم های نمونه گیری8-10) طرح نمونه گیری اقتصادی1-8-10) سطح کیفیت متوسط مورد پذیرش برای موجودی(= کالا)2-8-10) نمونه گیری دوتایی(Double Sampling )9-10) نتیجه گیریضمیمه فصل 6ضمیمهفرمانهای پیچی حلقه ای( ماده)فرمانهای حلقه ای سادهفرمان حلقه ای مخروط (ماده)آزمایش سطح های زاویه دارآماده کردن دکور زاویهتنظیم جای قطعه کارتعیین انحراف زاویهاندازه گیری زاویه ایاین روش را برای بقیه طول سطح تکرار کنید.تعیین خطاهاموارد استفاده از اتوکولیماتوراندازه گیری همواری سطح و یکنواخت بودن درازاآماده کردن مواد ریخته گریقالب گیری دندانهتعیین کردن زاویه و شکل دندانهاندازه گیری قطر خارجیاندازه گیری قطر داخلیاندازه گیری زاویه دندانهروش اول: استفاده از سکوی قابل تنظیمقراردادن ساچمه دومی در سوراخمحاسبه فاصله بین مرتفعترین نقطه روی ساچمه و سطح قطعه کارروش محاسبه زاویه شیباندازه گیری زاویه و شکل پیچآماده کردن قطعه کار برای اندازه گیری با نورافکنمقایسه کننده های الکتریکییک کپراتور پنیوماتیکیتنظیم جای قطعه کارتعیین موازی بودن

دانلود فایل

اندازه گیری -دانلود فوری

 

به بزرگترین بانک دانلود مقاله پاورپوینت نمونه سوال پرسشنامه پایان نامه  و پیشینه و فایل های گرافیکی خوش آمدید 
آی پی پی تی را به خاطر بسپارید و بهترین و سالم ترین فایل ها را برای شما از کل وب جمع آوری کردم و هر لحظه از طریق تلگرام یا پیامک در نهایت تماس در خدمت کاربران برای پاسخگویی هستیم

شماره پشتیبانی سایت آی پی پی تی  09214087336

دانلود اندازه گیری

دانلود اندازه گیری

دانلود اندازه گیری

دانلود اندازه گیری

دانلود اندازه گیری

دانلود اندازه گیری , دانلود اندازه گیری , دانلود اندازه گیری , فایل اندازه گیری , قابل ویرایش اندازه گیری , پکیج اندازه گیری,  اندازه گیری , فایل اندازه گیری

خرید ساعت مچی  دانلود آهنگ جدید  فروشگاه اینترنتی کفش  دانلود پاورپوینت آماده  دانلود مقاله