بررسی انواع نانو کاتالیست ها -دانلود فوری

بررسی انواع نانو کاتالیست ها

دانلود بررسی انواع نانو کاتالیست ها , دانلود فوری بررسی انواع نانو کاتالیست ها ,  بررسی انواع نانو کاتالیست ها کامل و قابل ویرایش

بررسی انواع نانو کاتالیست ها,,نوع فایل: word,,قابل ویرایش 130 صفحه,, ,,مقدمه:,,ويسنده كتاب مرجع در دوران دانشجويي پروژه اي در مورد «علم سطح» داشته است, براي اين پروژه كتابي از Robert , Mckee را تحت عنوان «شيمي سطح فصل مشترك گاز, فلز Chemis,,,

بررسی انواع نانو کاتالیست ها

بررسی-انواع-نانو-کاتالیست-ها بررسی انواع نانو کاتالیست هانوع فایل: wordقابل ویرایش 130 صفحه مقدمه:ويسنده كتاب مرجع در دوران دانشجويي پروژه اي در مورد «علم سطح» داشته است. براي اين پروژه كتابي از Robert , Mckee را تحت عنوان «شيمي سطح فصل مشترك گاز- فلز ‘Chemistry of the Metal –Gas Interface’ مطالعه كرده است. اين كتاب نقطة شروعي براي آشنايي با علم شيمي سطح بود. اما با كشف Binnig و Rohrer در زمينة تونلهاي اسكن ميكروسكوپي (Scaning Tunnelling Microscopy (STM)) در سال 1983، دانش سطح دچار تغيير شد. از آن به بعد اين توانايي بوجود آمد كه بتوانيم با وضوح زياد از سطوح و گونه هاي bound سطح عكس بگيريم. مدت زيادي طول نكشيد كه Eigler , Schwizer ثابت كردند كه مي توان اين كار را در مقايس اتم انجام داد. بعلاوه تكنولوژي ساخت پردازنده هاي سريعتر و ارزانتر بيشتر و بيشتر به دانش سطح مربوط مي شد.تكنولوژي STM به ما اين امكان را مي داد كه مكانيك كوانتوم را مشاهده كنيم كاري كه قبلاً امكان آن وجود نداشت. بعنوان مثال ما سطح Si(100) را در دو عكس نشان داده ايم. در عكس2-1-a وضعيت bonding پيوندها به تصوير درآمده است. در عكس2-1-b وضعيت anti bonding شكستن پيوندها نشان داده شده است. همچنانكه انتظار مي رود، شكستن پيوند (anti bonding) گره اي را بين اتمها بوجود مي آورد در حاليكه تشكيل پيندها دانسيته فضاي بين الكترونها را بالا مي برد.دانش سطح هميشه در ارتباط با علوم در مقياس نانو بوده است. كاتاليست نمودي از شيمي سطح است. با ظهور نانو تكنولوژي، آشكار شد كه كنترل كاتاليست در سطح مولكولي به پارامترهاي بيشتري وابسته است. نوشته حاضر ارايه مطالبي است از نقطه نظر يك دينامسيت براي درك دانش سطح بعنوان زير مجموعه اي از علوم كاتاليست هاي ناهمگن و نانو تكنولوژي. فهرست مطالب:فصل 1-كاتاليست و علم سطح1-1-كاتاليست1-2-انواع كاتاليزور1-2-1-كاتاليست هموژن1-2-2-كاتاليست هاي هتروژن يا ناهمگن1-2-3-كاتاليست هاي زيستي يا آنزيمها1-3-كاتاليست هاي هتروژن (ناهمگن)1-3-1-كاتاليزورهاي توده اي1-3-2-كاتاليزورهاي پايه اي1-4-فعاليت و گزينش1-5-مراحل فعل و انفعال كاتاليستي1-6-كاتاليزور ايده آل1-7-سرعت ويژه كاتاليست1-8-گزينش پذيري1-9-پايداري1-10-خصوصيات فيزيكي كاتاليست1-11-خصوصيات مكانيكي كاتاليست1-12-تهيه كاتاليست1-13-موارد مورد استفاده در ساخت كاتاليست1-14-پايه كاتاليست1-15-روشهاي ساخت كاتاليزورها1-15-1-روش رسوب گيري1-15-2-روش Copercipitation1-15-3-روش Raney1-16-كاتاليزورهائي كه غير فعال مي شوند1-17-مكانيسم غيرفعال شدن كاتاليزور1-17-1-واكنش هاي فساد1-17-2-نفوذ حفره اي1-17-3-انواع حمله سموم به سطح كاتاليزور1-17-4-ديگر عوامل موثر در فساد1-18-جذب سطحي1-19-سينيك جذب سطحي1-20-جذب سطحي بر روي يك سطح عريانفصل دوم: نانوكاتاليستمقدمه2-1-كاتاليست ناهمگن2-2-واكنشهاي ناهمگن كجا اهميت پيدا مي كنند؟2-3-بررسي فرآيند با Fincher-tropsch از نظر شيميايي2-4-كاتاليست سه گانه2-5-فراوري نيمه هاديها و نانوتكنولوژي2-6-ديگر زمينه هاي كاربرد دانش سطحبخش اول:2-7-ساختار سطح2-8-ساختار ايده آل صاف2-9-ترازهاي سطح بالا و ترازهاي مجاور آن2-10-سطوح مقابل2-11-سطوح جفت فلزي2-12-مفهوم ناهمگني سطح بخاطر مواد جذبي2-13-بازسازي سطوح تميز2-14-جزيره ها2-15-وضعيت الكتروني توده2-16-فلزات نيم رساناها و نارساناهابخش دوم2-17-تحقيقات و بررسي هاي آزمايشي از سطح و ساختار ماده جذب شده2-18-تكنيكها و روشهاي تحقيقي با توجه به مرور اجمالي2-19-اسكن گيري يا نمايش ميكروسكوپي حاصل از كاوش و ايجاد سوراخ2-20-نيروي اتمي ميكروسكوپي2-21-نمايش و اسكن ميكروسكوپي حفاري يا سوراخ2-22-مود يا روش تماس يا اتصال2-23-روش نيروي اصطكاك2-24-روش غير تماسي2-24-1-نمايش ميكروسكوپي در نزديكي سطح2-24-2-پراكندگي الكترون يا انرژي پايين و كم2-24-3-طيف سنجي الكترونيك2-25-ادسرپشن لانگ مويريان2-26-ادسرپشن لانگ مويريان (ادسرپشن مجزا)2-27-ادسرپشن مويريان مجزا با برهم كنش هاي جانبي2-28-ايزوترم هاي ادسرپشن: فرآيند جنبش شناسي2-29-ايزوترم لانگ موير2-30-دسرپشن برنامه ريزي شده با دما2-31-بررسي و تجزيه و تحليل كيفي طيف دسرپشن مبني بر دما2-32-بررسي كيفي طيف دسرپشن مبني بر دماخلاصه اي از مطالب مهمبخش سوم2-33-واكنش هاي سطح پيچيده (كاتاليزكردن و كندن)2-34-اندازه گيري و سنجش سينتيك سطح و مكانيزم هاي واكنش2-35-فرآيند هابر-بوش2-36-از سنتيك هاي ميكروسكوپي تا كاتاليز كردنفصل سوم: كاربرد نانوكاتاليست در صنعت3-1-گوگرد زدايي از سوختهاي فسيلي با نانوكاتاليست3-2-نانوكاتاليست و اينده سوختهاي فسيلي3-3-پيشرفت هاي نانوكاتاليست داراي اين قابليت هاست3-4-برخي از كاربردهاي تجاري شده و يا در مرحله تجاري شدن فناوري نانو3-5-تصفيه گازهاي خروجي از اگزوز با كاتاليزورهاي نانوساختاري3-5-1-تصفيه پساب هاي صنعتي با استفاده از نانوفيلتراسيون3-5-2-تصفيه آبهاي آلوده با استفاده از نانو مواد3-6-كاهش آلايندگي حاصل از سوخت هاي ديزلي با كمك كاتايست هاي اكسيدي لرزان3-7-كاتاليست ها و پيل هاي سوختي زيستي3-8-افزايش فعاليت نانوكاتاليست ها توسط آب3-9-كاتاليست هاي زيست محيطي3-10-كاربرد نانوكاتاليست ها در هيدروكراكينگ فرآيندهاي پالايش نفت3-10-1-مقدمه3-10-2-هيدروكراكينگ3-10-3-كاربردهاي فناوري نانو در هيدروكراكينگ3-11-كاربرد مواد نانو متخلخل در پليمريزاسيون و ايزومريزاسيون فرآيندهاي پالايش نفت3-11-1-مقدمه3-11-2-پليمريزاسيون3-11-3-ايزومريزاسيون3-11-4-كاربردهاي فناوري نانو در پليمريزاسيون و ايزومريزاسيون3-11-5-ايزومريزاسيون3-12-طرح هاي كاتاليستي در حال بررسي3-12-1-بررسي ساخت پوشش هاي كاتدي جهت آزادسازي گاز هيدروژن در فرآيند3-12-2-بررسي ساخت كمپلكس متالوسني بيس زيركو تيم دي كلريد براي پليمر3-12-3-بررسي سنتز دي متيل اتراز گاز سنتز بر روي كاتاليست هاي دو عملگر3-13-استفاده از تكنولوژي نانوكاتاليست براي تهديد كشورهاي خاورميانه3-14-قابليت هاي پيش بيني شده نانوكاتاليزورها3-15-تحليلمنابع و مأخذ منابع و مأخذ:1.       SURFACE SCIENCE, FOUNDATIONS OF CATALIYSIS AND NANOSCIENCE KURT W.KALASINSKI2.       سينتيك واكنشهاي كاتاليزي ناهمگن، ميشل بودار، جي، ژگارمارياداسو، ترجمة محمد كاظميني، ايرج ناصر3.       كاتاليز همگن، جرج دبليو.پارشال، استيون دي.اتيل، ترجمه علي پور جوادي، منصور عابديني4.       مجموعه اي از مقالات بر گرفته از شبكه هاي اينترنتي  

دانلود فایل

بررسی انواع نانو کاتالیست ها -دانلود فوری

 

به بزرگترین بانک دانلود مقاله پاورپوینت نمونه سوال پرسشنامه پایان نامه  و پیشینه و فایل های گرافیکی خوش آمدید 
آی پی پی تی را به خاطر بسپارید و بهترین و سالم ترین فایل ها را برای شما از کل وب جمع آوری کردم و هر لحظه از طریق تلگرام یا پیامک در نهایت تماس در خدمت کاربران برای پاسخگویی هستیم

شماره پشتیبانی سایت آی پی پی تی  09214087336

دانلود بررسی انواع نانو کاتالیست ها

دانلود بررسی انواع نانو کاتالیست ها

دانلود بررسی انواع نانو کاتالیست ها

دانلود بررسی انواع نانو کاتالیست ها

دانلود بررسی انواع نانو کاتالیست ها

دانلود بررسی انواع نانو کاتالیست ها , دانلود بررسی انواع نانو کاتالیست ها , دانلود بررسی انواع نانو کاتالیست ها , فایل بررسی انواع نانو کاتالیست ها , قابل ویرایش بررسی انواع نانو کاتالیست ها , پکیج بررسی انواع نانو کاتالیست ها,  بررسی انواع نانو کاتالیست ها , فایل بررسی انواع نانو کاتالیست ها

خرید ساعت مچی  دانلود آهنگ جدید  فروشگاه اینترنتی کفش  دانلود پاورپوینت آماده  دانلود مقاله