بانک فایل های مکانیک · آگوست 13, 2021 0

جریان حول اجسام جریان بند -دانلود فوری

جریان حول اجسام جریان بند

دانلود جریان حول اجسام جریان بند , دانلود فوری جریان حول اجسام جریان بند ,  جریان حول اجسام جریان بند کامل و قابل ویرایش

جریان حول اجسام جریان بند,پایان نامه جریان حول اجسام جریان بند,مقاله جریان حول اجسام جریان بند,دانلود رایگان جریان حول اجسام جریان بند,جریان,حول ,اجسام ,جریان بند

جریان حول اجسام جریان بند

جریان-حول-اجسام-جریان-بندنوع فایل: wordقابل ویرایش 100 صفحهمقدمه:بيش ازيكصدسال پيش تا كنون جريان حول اجسام جريان بند ( مانع) با سطح مقطع دايره اي ومربعي، توجه بسياري ازمحققين را به خودجلب كرده است. موضوع جريان حول اين اجسام وپديده پخش گردابه ناشي ازآن به خاطر وجودكاربردهاي عملي درمهندسي ازاهميت زيادي برخورداراست ؛ ازجمله كاربردهاي عملي اين نوع جريان ها، مي توان به جريان حول دودكش ها ، ساختمانها وسازه هاي بلند، سازه هاي دريايي، پلهاي معلق، بال هواپيما، پروانه كشتي ودكل ها وبسياري ازمواردديگراشاره نموداين نوع جريان اغلب شامل پديده هاي پيچيده اي ازقبيل جدايش جريان ، ويك، جريان هاي برشي ، جريان گردابه اي وپخش گردابه هستند. دراعداد رينولدزبسياركم ، جريان حول اين گونه اجسام كاملا’ به آنها چسبيده وجدايش رخ نمي دهد باافزايش عددرينولدز، جريان ازسطح آنها جدا شده ويك جفت گردابه متقارن درپشت آنها تشكيل مي شودكه با افزايش عددرينولدز،ابعادگردابه ها نيزبزرگترمي شود. با افزايش بيشترعددرينولدزگردابه ها حالت نوساني پيدا كرده ودرجريان پخش مي شوددراين حالت جريان ازحالت دائم به حالت غيردائم تبديل مي شود. درحاليكه اين گونه هندسه ها ازلحاظ مكانيك سيالات به طور وسيعي توسط محققين بررسي شده اند مساله انتقال حرارت دراين هندسه ها به آن گستردگي بررسي نشده ونيازمند مطالعات بيشتري است، لذا سعي شده است دراين تحقيقات بيشتربه جنبه انتقال حرارتي اين گونه هندسه ها توجه گرددفهرست مطالب:فصل اول: ديباچه1-1- مقدمه2-1-رفتار جريان روي موانع4-1-تحريك لايه مرزي5-1-تاريخچه مطالعات و تحقيقات انجام شده7-1-هدف پروژهفصل دوم: معادلات حاكم بر جريان1-2-معادلات حاكم در جريان آرام2-2-توصيف فرآيندهاي سيال و ساده‌سازي آن‌ها3-2-مفهوم جريان آرام4-2-نيروهاي برشي و فشاري5-2- رابطه بين اصطكاك سيال و انتقال حرارت6-2-مفهوم انفصال7-2-طرح QUICK8-2-انفصال معادلات حاكم1-8-2-انفصال جمله وابسته به زمان2-8-2- انفصال جملات جابه‌جايي3-8-2-انفصال جملات پخش4-8-2-ضرايب جبري معادله انفصال9-2-شبكه جابه‌جا شده10-2-الگوريتم سيمپلفصل سوم: اجراي برنامه توسط نرم‌افزار Fluent1-3- مقدمه2-3-تولیدهندسه مسئله درنرم افزارGambitاجرای برنامه Fluentفصل چهارم: بررسي عملكرد برنامه و نتايج4- مقدمه1-4- بررسي نتايج حاصل از هندسه اول1-1-4- بررسي توزيع عدد ناسلت موضعي در سطوح مختلف مانع مربعي2-1-4- بررسي تغييرات عدد ناسلت متوسط با افزايش عدد رنولدز روي سطوح مختلف مانع3-1-4- بررسي متوسط عدد ناسلت روي كل سطح مانع مربعي2-4- بررسي نتايج حاصله از هندسه دوم1-2-4- بررسي كانتورهاي جريان2-2-4- تأثير فاصله مانع از ديواره كانال بر عدد ناسلت3-2-4- تأثير افزايش عدد رينولدز بر ناسلت ميانگين4-2-4- تأثير مانع مربعي بر ضريب اصطكاك3-4- بررسي نتايج حاصله از هندسه سوم1-3-4- بررسي تغييرات عدد ناسلت بر افزايش عدد رينولدز در نسبت‌هاي متغير2-3-4- بررسي تغييرات عدد ناسلت متوسط بر حسب تغيير فاصله بين دو مانع3-3-4- مقايسه ضريب درگ و برا براي موانع مربعي4-3-4- تأثير افزايش فاصله موانع بر ضريب درگ4-4- جمع‌بندي و نتايج5-4- پیشنهادات و کار های آینده6-4- فهرست مراجعمنابع و مأخذ:]1[مكانيك سيالات-استريتر،وايلي،ترجمه مهندس ملك زاده،مهندس كاشاني حصار،نشرعلوم دانشگاهي-1371[2] Schlicting,H. Gersten,K,. ‘Boundry layer theory’,8th Edition,springerverlag Berlin Heidl berg,2000[3] k.M.kelkar.S.V.patankar,’numerical perdiction of vortex shedding behind a square cylinder’,Inter.j.Numerical Methods for fluids.14,pp 327-341.1997[4] k.suzuki,H.suzuki,’Unsteady heat transfer in a channel obstructed by an immersed body’,Ann.Rev.Heat Transfer,5,pp,174-206,1994.[5] Turki ,S.,Abbassi,H.,’Two Dimensional Fluid Flow and Heat Transfer in a Channel with A Built in Square Cylinder’,Int.J.Thermal sciences,42,PP.1105-1113.2003.[6] A.ortega ,J.L.rosales’A numerical investigation Of the convective heat transfer in unsteady laminar flow in a channel ‘,Vol.1,Heisphere,Newyork,2000.[7] battacharyya S. , M aiti D.k. ,’Shear flow past a square cylinder near a wall’ , Indian in statute of Technology- kharagpur,2004.[8] R.L.Roy and R.T.Tatsutani ‘ Numerical simulation of laminar and turbulent flows around a square cylinder ‘Int.J.Methods Fluids,Vol.15,pp.999-1012,2004.]9[ دكتركهرم، علي فرهبد’تحريك لايه مرزي توسط تركيبي ازجت وويك واثرآن برضريب انتقال حرارت ازصفحه’، پايان نامه كارشناسي ارشد،دانشگاه فردوسي مشهد، تابستان 1382]10[ دكتر كهرم،خاكپور’اثرتحريك لايه مرزي توسط سيلندرمربعي برضريب انتقال حرار ت وضريب اصطكاك جريان ناپايدارروي صفحه تخت’و پايان نامه كارشناسي ارشد،دانشگاه فردوسي مشهد، 1384[11] Tatsutani,R.,Devarakonda,R.’Unsteady flow and heat transfer for cylinder pairs in a channel.’Int.J.heat mass transfer,Vol.36,pp.311-3328-1993.[12] Valencia.A.,’Unsteady flow and heat transfer in a channel with a Built in tandem of rectangular cylinders ‘ heat and mass transfer ,Vol.33.pp.465-470,1998.[13] okajima,A.,’Strouhal Number of rectangular cylinders,’J.Fluid Mech.123,pp,379-398,1982]14[انتقال حرارت-هولمن،ترجمه مهندس ملك زاده،مهندس كاشاني حصار-انتشارات نما،1377.]15[ محاسبات عددي –كامپيوتري انتقال حرارت وحركت سيالات ،پتنكار.س،مترجم دكترمحمد مقيمان-انتشارات دانشگاه فردوسي مشهد،1381.]16[ دكتركهرم،خداداد زاده ‘اثرنسبت ابعادي يك مقطع مستطيلي برعدداشتروهال وتاثيرآن درتحريك لايه مرزي روي يك صفحه تخت’، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه فردوسي مشهد،بهار1385.[17]N.Djilai’,Forced laminar convection in An Array of stacked plates.Numerical heat transfer,Part A,25 pp 393-108,1994.[18] Chia-hung,L.,and jerry M,’observations of Hysteresis in Flow around two square cylinders in a Tandem arrangement.’J.Wind Eng.Int.Aerodyn.,Vol.92,pp.1019-1050,2002.

دانلود فایل

جریان حول اجسام جریان بند -دانلود فوری

 

به بزرگترین بانک دانلود مقاله پاورپوینت نمونه سوال پرسشنامه پایان نامه  و پیشینه و فایل های گرافیکی خوش آمدید 
آی پی پی تی را به خاطر بسپارید و بهترین و سالم ترین فایل ها را برای شما از کل وب جمع آوری کردم و هر لحظه از طریق تلگرام یا پیامک در نهایت تماس در خدمت کاربران برای پاسخگویی هستیم

شماره پشتیبانی سایت آی پی پی تی  09214087336

دانلود جریان حول اجسام جریان بند

دانلود جریان حول اجسام جریان بند

دانلود جریان حول اجسام جریان بند

دانلود جریان حول اجسام جریان بند

دانلود جریان حول اجسام جریان بند

دانلود جریان حول اجسام جریان بند , دانلود جریان حول اجسام جریان بند , دانلود جریان حول اجسام جریان بند , فایل جریان حول اجسام جریان بند , قابل ویرایش جریان حول اجسام جریان بند , پکیج جریان حول اجسام جریان بند,  جریان حول اجسام جریان بند , فایل جریان حول اجسام جریان بند

خرید ساعت مچی  دانلود آهنگ جدید  فروشگاه اینترنتی کفش  دانلود پاورپوینت آماده  دانلود مقاله