دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق عملکرد خانواده -دانلود فوری

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق عملکرد خانواده

دانلود دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق عملکرد خانواده , دانلود فوری دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق عملکرد خانواده ,  دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق عملکرد خانواده کامل و قابل ویرایش

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق عملکرد خانواده,مبانی نظری و پیشینه تحقیق عملکرد خانواده,پیشینه تحقیق عملکرد خانواده,عملکرد خانواده,عملکرد ,خانواده

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق عملکرد خانواده

دانلود-مبانی-نظری-و-پیشینه-تحقیق-عملکرد-خانوادهعنوان: دانلود مبانی نظری
و پیشینه تحقیق عملکرد خانوادهفرمت ورد قابل ویرایشتعداد صفحات:17فصل دوم مبانی نظری، پیشنه
تحقیق و ادبیات تحقیقهمراه با رفرنس نویسی و
پاورقی داخل متنمنابع کاملعملکرد خانوادهتعریف عملکرد خانوادهﻋﻤﻠﻜﺮد (ﻛﺎرآﻳﻲ) ﺧﺎﻧﻮاده در اﺻﻞ اﺷﺎره ﺑﻪ وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي
ﺳﻴﺴﺘﻤﻲ ﺧﺎﻧﻮاده دارد. ﺑﻪ ﺑﻴﺎن دﻳﮕﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺧﺎﻧﻮاده ﻳﻌﻨﻲ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺧﺎﻧﻮاده در ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ
ﻳﺎ اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻳﺠﺎد ﺷﺪه در ﻃﻮل ﺣﻴﺎت، ﺣﻞ ﻛﺮدن ﺗﻌﺎرضﻫﺎ، ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻴﺎن اﻋﻀﺎ
و ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در اﻟﮕﻮﻫﺎي اﻧﻀﺒﺎﻃﻲ، رﻋﺎﻳﺖ ﺣﺪ و ﻣﺮز ﻣﻴﺎن اﻓﺮاد و اﺟﺮاي ﻣﻘﺮرات و اﺻﻮل ﺣﺎﻛﻢ
ﺑﺮ اﻳﻦ ﻧﻬﺎد ﺑﺎ ﻫﺪف ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻛﻞ ﻧﻈﺎم ﺧﺎﻧﻮاده (ﭘﻮرﺗﺲ و ﻫﺎول[1]،
1992؛ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻛﺮاﻣﺘﻲ، ﻣﺮادي و ﻛﺎوه، 1384). ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ، ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در ﻛﺎرآﻳﻲ
ﺧﺎﻧﻮاده ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺣﻔﻆ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻲﺷﻮد. از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎ رﺿﺎﻳﺖ ﻧﻘﺶ و اﻋﺘﺒﺎر ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻧﻘﺶ در ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ (وﻳﺘﻴﻜﺮ[2]
و ﻫﻤﻜﺎران، 2001). عملکرد خانواده
مجموعه ای است از وظایف، نقش ها و انتظاراتی که اعضای خانواده در مقابل یکدیگر
دارند (نجاریان، 1374). بنابراین خانواده در مشخص کردن نقش ها و وظایف بین اعضا،
تفاهم درباره ی نقش های محول شده، عادلانه و منطقی بودن وظایف و نقش هاف قدرت
برنامه ریزی برای انجام وظایف، تبیین نقش ها و مرزها برای اعضا، وضع مقررات برای
برقراری نظم در خانواده، حمایت از یکدیگر در مواقع بحران، ارتباط صریح، اعتماد
متقابل و مسئولیت پذیری، نقش اساسی را ایفا می کند (جهانگیر، 1391).ﺑﻪ ﻧﻈﺮ دﻳﻜﺴﺘﻴﻦ[3]
(2007)، ﺑﺮاي دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﻄﻠﻮب در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺧﺎﻧﻮاده، ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻘﺶﻫﺎ، وﻇﺎﻳﻒ و ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ
در ﺑﻴﻦ ﻫﻤﻪ اﻋﻀﺎي ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪﻃﻮر ﻧﻈﺎمﻣﻨﺪ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ، ﺳﺎزﻣﺎن داده ﺷﻮد. ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ او ﻣﻌﺘﻘﺪ
اﺳﺖ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ و ﺗﻮازن، رﻫﺒﺮي و راﺑﻄﻪ ﻣﺆﺛﺮ، ﺑﺮاي ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﻬﻴﻨﻪ، ﻣﻬﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ. از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ
دﭘﺎول[4]
(2006)، ﺑﻌﻀﻲ از وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮاده داراي ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﻄﻠﻮب را اﻳﻦﮔﻮﻧﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻲﻛﻨﺪ:
ﺗﻌﺎﻣﻞ ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﺎز، ﻛﻨﺘﺮل و ﻣﻬﺎر ﻓﺸﺎرﻫﺎي روﺣﻲ و رواﻧﻲ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺆﺛﺮ، ﻫﻤﺪﻟﻲ، رﻫﺒﺮي، اﺑﺮاز
ﻣﺤﺒﺖ و ﻋﻼﻗﻪ، ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖﭘﺬﻳﺮي ﺷﺨﺼﻲ. اﺻﻮﻻً ﻛﺎرآﻳﻲ ﻳﻚ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ آن در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ
ﺑﺎ ﻓﺸﺎرﻫﺎي رواﻧﻲ، ﺗﻌﺎرﺿﺎت و ﻣﺸﻜﻼت اﺷﺎره دارد. در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل، ﺧﺎﻧﻮاده ﻗﺎدر اﺳﺖ، ﻧﻘﺶﻫﺎ،
وﻇﺎﻳﻒ و ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎﻳﺶ را ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺨﺸﺪ (ﻣﻴﻨﻮﭼﻴﻦ[5]، ﺗﺮﺟﻤﻪ
ﺛﻨﺎﻳﻲ، 1373).

دانلود فایل

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق عملکرد خانواده -دانلود فوری

 

به بزرگترین بانک دانلود مقاله پاورپوینت نمونه سوال پرسشنامه پایان نامه  و پیشینه و فایل های گرافیکی خوش آمدید 
آی پی پی تی را به خاطر بسپارید و بهترین و سالم ترین فایل ها را برای شما از کل وب جمع آوری کردم و هر لحظه از طریق تلگرام یا پیامک در نهایت تماس در خدمت کاربران برای پاسخگویی هستیم

شماره پشتیبانی سایت آی پی پی تی  09214087336

دانلود دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق عملکرد خانواده

دانلود دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق عملکرد خانواده

دانلود دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق عملکرد خانواده

دانلود دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق عملکرد خانواده

دانلود دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق عملکرد خانواده

دانلود دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق عملکرد خانواده , دانلود دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق عملکرد خانواده , دانلود دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق عملکرد خانواده , فایل دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق عملکرد خانواده , قابل ویرایش دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق عملکرد خانواده , پکیج دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق عملکرد خانواده,  دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق عملکرد خانواده , فایل دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق عملکرد خانواده

خرید ساعت مچی  دانلود آهنگ جدید  فروشگاه اینترنتی کفش  دانلود پاورپوینت آماده  دانلود مقاله