بانک فایل های مکانیک · آگوست 13, 2021 0

صنعت نورد -دانلود فوری

صنعت نورد

دانلود صنعت نورد , دانلود فوری صنعت نورد ,  صنعت نورد کامل و قابل ویرایش

صنعت نورد,پایان نامه صنعت نورد,مقاله صنعت نورد,دانلود پایان نامه صنعت نورد,مقاله نورد ,پایان نامه نورد,صنعت ,نورد

صنعت نورد

صنعت-نوردنوع فایل: wordقابل ویرایش 220 صفحهمقدمه:تاریخ نورد به مفهوم امروزی آن، ولی در شکلهای بسیار ساده و اندازه های کوچک به آغاز سده ی هفدهم برمی گردد. به این صورت که دو غلتک چدنی در یک چهارچوبی قرار داده می شد و فلزهایی مانند قلع و سرب را نورد می کردند. هرچند پیش از این از غلتکهای برای صاف کردن و فشردن مواد استفاده می شد ولی ایده ی استفاده از غلتکها به منظور ایجاد کاهش در سطح مقطع فلز در این دوره بوجود آمد.پس از آن کوشش شد از غلتکهای بزرگتر و سنگین تر استفاده شود و گشتاور لازم برای به چرخش درآوردن آنها بوسیله ی نیروی اسب و با پره های آبی تأمین می شد ایده ی ایجاد شیار روی غلتکها به منظور شکل دادن به مقاطع میله ها و تیرها نیز به همین دوران برمی گردد.قفسه های غلتک به سرعت گام های تکاملی خود را پیمودند و بزودی افزون بر نورد فلزهای نرم نورد گرم فولاد نیز شدنی شد. تنگنای نیرو و توان، ایده ی استفاده از غلتکهای کوچکتر را مطرح کرد. برخی صنعتگران متوجه شده بودند که نورد با غلتکهای کوچکتر به نیرو و توان کمتری احتیاج دارد. از این رو استفاده از غلتکهای کاری کوچکتر که بوسیلهغلتکهای بزرگتر پشتیبانی می شدند متداول شد و در اصطلاح قفسه های چهار غلتکه بوجود آمدند.پس از پیدایش ماشین بخار و از بین رفتن تنگنای نیرو و توان قفسه های نورد دوباره بزرگتر شدند و موتورهای با توان بسیار بالا، در اندازه ی15000 اسب برای نوردهای سنگین شمشهای فولادی بکار گرفته شدند. موتورها و قفسه های نورد به تندی گام های تکاملی خود را پیمودند به گونه ای که فرآورده های نورد بویژه فولادها به مهمترین فرآورده های فلزی در سطح جهان تبدیل شدند. برای بسیاری از فرآورده ها روشهای نورد جایگزین دیگر روشهای شکل دادن فلزها، همانند آهنگری و ریخته گری شدفهرست مطالب:فصل اول: مقدمه1-1- صنعت نورد1-2- قفسه های نورد1-3- نورد فلزها1-4- قفسه های پیش نورد1-5- نورد گرم پایانی1-6- اسیدشویی1-7- نورد سردفصل دوم: تحلیل فرآیند نورد سرد ورق2-1- تعیین نرخ کرنش میانگین در نورد سرد2-2- توزیع فشار در نورد سرد2-3- روش ساختن ورق فولادی استحکام بالای نورد سرد شده2-4- روش ساخت ورق فولادی استحکام بالای کار سرد شده23فصل سوم: فولاد مورد استفاده در ساختمان بدنه اتومبیل در آینده3-1- مواد مورد استفاده در ساختمان بدنه اتومبیل در آینده3-2- پروسه های تولید سازه های سبک وزن3-3- کاربرد مواد در بدنه خودرو3-3-1- فولاد3-3-2- آلیاژهای آلومینیم3-3-3- آلیاژهای منیزیم3-3-4- کامپوزیتها (مواد مختلط)3-4- کاهش در وزن خودرو3-5- اثر نیوبیوم روی تبلور مجدد ورق فولادی کم کربن نورد سرد شده اتومبیل3-6- توسعه در فولاد استحکام بالای پیشرفته3-6-1- فولادهای دو فازی3-6-2- فولادهای دو فازی کار سرد شده3-6-3- فولادهای چند فازی6-4- فولادهای TRIPفصل چهارم: اثرنیتروژن برروی خواص مکانیکی ورقهای فولادیTRIP نورد سردشده4-1- اثر نیتروژن بر روی خواص مکانیکی ورق های فولادی TRIP نورد سرد شده4-2- اثر رسوب ALN بر روی ویژگی های آستنیت باقیمانده4-3- خواص مکانیکی فولادی که نیتروژن به آن اضافه شده است4-4- میکروساختارهای خواص مکانیکی فولاد TRIP Si- Al-Mn حاوی نیوبیوم (Nb)4-5- اثر نرخ کرنش4-6- اثر مقدار Nb7- اثر هم دماسازی در منطقه بینیتفصل پنجم: عیوب در شکل دهی ورقها5-1- عیوب در قطعات شکل گرفته5-2- مشکلات و عیوب موجود محصولات نورد شده5-2-1- چروک خوردن5-2-2- ترک خوردن لبهفصل ششم: نتایجنتایجمنابع و مآخذفهرست اشکال:شکل 1-1 نورد دو غلتکه ی یک سویهشکل 1-2 نورد دو غلتکه ی دو سویهشکل 1-3 شمای عمومی قفسه های سه غلتکهشکل 1-4 شمای عمومی قفسه های چهار غلتکهشکل 1-5 شمای عمومی قفسه های خوشه ایشکل 2-1 نمایش جایگاه خنثی و مولفه های سرعت در نورد طولیشکل 2-2 نمایش سرعت فشرده شدن یک المان در فضای بین دو غلتکشکل 2-3توزیع فشار غلتک در طول تماس در شرایط نورد سرد با فرض بدون اصطکاک بودن فرآیندشکل 2-4 تغییرات فشار میانگین غلتکدر طول تماس غلتک و قطعه کارشکل 2-5 نمایش فشار غلتک در نورد سرد با در نظر گرفتن تأثیر اصطکاکشکل 3-1 گسترش مواد مورد استفاده در ماشین ها از سال 1970 تا 2010شکل 3-2 مقدار فاز تبلور مجدد یافته Vr.ph به عنوان تابعی از زمان آنیل فولادهای با نسبت های مختلفشکل 3-3اندازه دانه های فریت df، نقطه تسلیم 2/0 σ، ازدیاد طول 4δ و ضریب آنیزوتروپی پلاستیک نرمال rm فولادهای با نسبتهای مختلفشکل 3-4 دیاگرام دو تایی Fe(me)-C، بیان کننده غلظت کربن در آستنیت به عنوان تابعی از حرارت در منطقه دو فازیشکل 3-5 یاگرامهای CCT برای فولادی با C14/0- Cr3/0-Mn2/1- Si5/0- B 002/0 سرد شده از محدودهدمایی بین بحرانی (خطوط پیوسته) و از منطقه γ (خطوط منقطع).شکل 3-6 کسر حجمی مارتنزیت به عنوان تابعی از دمای کوئنچ بعد از آنیل مختلفشکل 3-7میکروساختار عمومی (a) DP590 CR و (a) DP 980 CRشکل 3-8میکروساختار (a) HY590CR (b) HY590CA و X3000شکل 3-9میکروساختار عمومی فولادهای TRIP49شکل 4-1 خواص مکانیکی به عنوان تابعی از مقدار نیتروژن برای فولادهای آنیل شده در C˚830 و سپس آستمپر شده در دمای C˚400.شکل 4-2 شماتیک دیاگرام سیکل حرارتیشکل 4-3 اندازه دانه فریت + بینیت و آستنیت باقیمانده حاصل شده توسط EBSD در ورق نورد سرد شده فولادهای S و S-N آنیل شده در C˚830 و سپس آستمپر شده در C˚400.شکل 4-4 خواص مکانیکی بعنوان تابعی ازدمای آنیل بین بحرانی فولادهای تمپرشده در C˚400شکل 4-5 خواص مکانیکی به عنوان تابعی از دمای آستمپر فولادهای آنیل شده در C˚830.58شکل 4-6 تغییرات درصد آستنیت باقیمانده بر حسب کرنش حقیقیشکل 4-7 طیف تفرق اشعه ایکس نمونه شماره 2 (a) قبل از تست کشش (b) بعد از تست کشششکل 4-8 خواص مکانیکی و کسر حجمی آستنیت باقیمانده نمونه شماره 2 بعد از تست کشششکل 4-9 میکروگرافهای SEM نمونه (a) شماره 1 (b) شماره 2 و (c) شماره 3 قبل از تست کشش (PE فریت چند ضلعی، RA- آستنیت باقیمانده،GB- بینیت دانه ای و بلوری).65شکل 4-10 میکروگرافهای TEM فولاد شماره 2 (a) میکروگراف روشن (b) آنالیز تفرق و (c) رسوب Nb(CN) قبل از تست کشششکل 4-11 اثر مقدار نیوبیوم بر روی کسر حجمی آستنیت باقی مانده(Vσ)قبل و بعد از تست کشششکل 4-12 اثر مقدار نیوبیوم و دمای هم دما سازی بر روی (a) UTS، (b) YS،(c)TEL و (d) UTSXTELشکل 5-1 کرنش های کشیدنی در ورق فولاد کم کربنشکل 5-2 رابطه کرنش های کشیدنی با منحنی های تنش-کرنششکل 5-3 نتایج خمیدگی غلتک برای ایجاد لبه بلندشکل 5-4 تصویر شماتیکی که امکان چروک خوردن در حین شکل دادن کاسی ای با دیواره مخروطی را نشان می دهدفهرست جداول:جدول 2-1 ترکیب شیمیایی شمش های فولادی آماده شده در کوره فرکانس بالاجدول 3-1نسبت کل مقدار Nb به مقدار موثر Tiجدول 3-2فولادهای دو فازی و خواص مکانیکی آنجدول 3-3 خواص مکانیکی فولادهای دو فازی نورد سرد شدهجدول 3-4خواص مکانیکی فولادهای چند فازیجدول 4-1 ترکیب شیمایی (درصد وزنی) و دمای استحاله اندازه گیری شده (درجه سانتیگراد) فولاد های آزمایشجدول 4-2 مقدار آستنیت باقیمانده و مقدار کربن آستنیت باقیمانده فولاد شماره 4منابع و مأخذ:محمد محسن مشکسار، اصول مهندسی نورد، دانشگاه شیراز، 1381، 207- 1981.دیوید جورج ای.دیتر. متالورژی مکانیکی، شهره شهیدی، نشر دانشگاهی، 1382،81-8132.Ewoisetschlaeger, ‘Keine Mono Kultur’, Automobil Eutwicklung, September 2001, P.130.3.HEFriedrich, ‘Leichtbau Und Werkstoffinno Vatiouen im Fahrzeugbau’, Automobiltechnische Zeitschrift, 104 (March 2002)3,P.258.4.Tparr,H walleutowitz, Rwohlecker, D wynands, K-H Von zengen, ‘Leichtbaupotenzial eines Aluminium-inten Siveu Fahrzeugs’, Automobiltechnische Zeitschrift, 105 (March 2003)5.A Poweleit, ‘The Body in White of The New Bmw terseres’, New Advances in Body Engineering, Body Euromotor Course, 28-29 November 2001, Aacheu, Germany.L.Storojeva,N.Forstein. Audo. Yakubovsky. ‘Effect of hotrolling Finishing Tempesature and Cooling mode on Formatiu of Selid Solution, Mechanical Prperties and BH- effect ofulc steel’, in: Modern Lc and ulc1.دیوید جورج ای.دیتر. متالورژی مکانیکی، شهره شهیدی، نشر دانشگاهی، 1382،81-8132.Ewoisetschlaeger, ‘Keine Mono Kultur’, Automobil Eutwicklung, September 2001, P.130.3.HEFriedrich, ‘Leichtbau Und Werkstoffinno Vatiouen im Fahrzeugbau’, Automobiltechnische Zeitschrift, 104 (March 2002)3,P.258.4.Tparr,H walleutowitz, Rwohlecker, D wynands, K-H Von zengen, ‘Leichtbaupotenzial eines Aluminium-inten Siveu Fahrzeugs’, Automobiltechnische Zeitschrift, 105 (March 2003)5.A Poweleit, ‘The Body in White of The New Bmw terseres’, New Advances in Body Engineering, Body Euromotor Course, 28-29 November 2001, Aacheu, Germany.6.L.Storojeva,N.Forstein. Audo. Yakubovsky. ‘Effect of hotrolling Finishing Tempesature and Cooling mode on Formatiu of Selid Solution, Mechanical Prperties and BH- effect ofulc steel’, in: Modern Lc and ulc sheet steels for cold Forming Processing and Properties,Int. ???> Aceheu, March 30 April, 1998, pp339.350.7.P.Stiaszny, A.Pichler,etal. ‘In Fluenee of annealing technology on the material Properties of lcand ulc- Steel Parts’, Ibid 1998, pp.225.2368.N. Mizui and A. Okamoto, ”Recent development in Bake- Hardenable sheet steel for automobile body panels,’ Steel in Motor Vehicle Mtmu/iwture. bit. C(m/:. Wiilz’hul~. 24 26 Sr 1990, pp, 85 94.9.K. Lips, X. Yang, and K. Mols, ”The effect of cooling temperature and continuous annealing on the properties of bake hardenable IF steels,’ Steel Res. 67, No. 9, 357 363 (1996).10.A. Van Snick, D. Vanderschueren, S. Vandepune. And J. Dilewijns, ‘Influence of carbon content and cooling temperature on hot and cold rolled properties of bake hardcnable Nb-ULC steels,’ in: 39th MWSD Con/. Proc.. ISS. Vol. XXXE 1998, pp. 225 232S. A. Saltykov, StereometHc Metallography [in Russian], Metallurgiya Moscow (1970).1.March 30 April, 1998, pp339.350.2.P.Stiaszny, A.Pichler,etal. ‘In Fluenee of annealing technology on the material Properties of lcand ulc- Steel Parts’, Ibid 1998, pp.225.2363.N. Mizui and A. Okamoto, ”Recent development in Bake- Hardenable sheet steel for automobile body panels,’ Steel in Motor Vehicle Mtmu/iwture. bit. C(m/:. Wiilz’hul~. 24 26 Sr 1990, pp, 85 94.4.K. Lips, X. Yang, and K. Mols, ”The effect of cooling temperature and continuous annealing on the properties of bake hardenable IF steels,’ Steel Res. 67, No. 9, 357 363 (1996).5.A. Van Snick, D. Vanderschueren, S. Vandepune. And J. Dilewijns, ‘Influence of carbon content and cooling temperature on hot and cold rolled properties of bake hardcnable Nb-ULC steels,’ in: 39th MWSD Con/. Proc.. ISS. Vol. XXXE 1998, pp. 225 2326.S. A. Saltykov, StereometHc Metallography [in Russian], Metallurgiya, Moscow (1970).7.Fonstein N., Davidiuk A., Proceedings of 7th International Conference on Heat Treatment of Materials, 1990, Moscow: 201-210.8.Girina O., Fonstein N., Bhattacharya D., Proceedings of 45th MWSP Conference, 2003, Chicago:403-414.9.Nishimoto A., Hosoya Y., Nakaoka K., ISIJ, 21 (11), 1981: 778-782.10.Gupta I., Chang P.H., Technology of Continuously Annealed Cold Rolled Sheet Steel, Conference Proceedings, 1984, TMS-AMIE, Detroit: 263-276.11.Zackey V., Parker E., Fahr D., Bush R., Trans. Of ASM, 60, 1967: 252-259.12.Moriau O., Martinez L.T., Verleyzen P., Degrieck J., Proceedings of International Conference on TRIPAided High Strength Ferrous Alloys, 2002, Ghent: 247-251.6.Traint S., Pichler A., Stiaszny P., Werner E., Proceedings of 44th MWSP Conference, 2002: 139- 152.20 . Mahieu J., Maki J., DeCooman B., Claessens S., Met. and Mat. Trans., 33A (8), 2002: 2573-2580.21.V. F. Zackay, E. R. Parker, D. Fahr and R. Busch: Trans. Am. Soc. Met., 60 (1967), 252.22.G. B. Olson and M. Cohen: Metall. Trans. A, 7A (1976), 1897.23.K. Sugimoto, N. Usui, M. Kobayashi and S. Hashimoto: ISIJ Int., 32 (1992), 1311.24.Y. Sakuma, O. Matumura and H. Takechi: Metall. Trans. A, 22A (1991), 489.25.H. K. D. H. Bhadeshia and D. V. Edomonds: Metall. Trans. A, 10A (1979), 895.26.P. Jacques, E. Girault, T. Catlin, N. Geerlofs, T. Kop, S. van der Zwaag and F. Delannay: Mater. Sci. Eng. A, A273–275 (1999), 475.27.M. H. Saleh and R. Priestner: J. Mater. Process. Technol., 113 (2001), 5871.E. Girault, A. Mertens, P. Jacques, Y. Houbaert, B. Verlinden and J. Van Humbeeck: Scr. Mater., 44 (2001), 885.2.E. Girault, P. Jacques, P. Ratchev, J. Van Humbeeck, B. Verlinden and E. Aernoudt: Mater. Sci. Eng. A, A273–275 (1999), 471.3.M. F. Ashby: Strengthening Methods in Crystals, John Wiley and Sons, New York, (1971), 137.4.G. R. Speich: Fundamentals of Dual Phases Steels, TMS-AIME, Warrendale, PA, (1981), 4.5.J. M. Rigsbee and P. J. Vander Arend: Formable HSLA and Dual Phase Steels, ed. by A. T. Davenport, TMS-AIME, Warrendale, PA, (1979), 56.6.K.Sugimoto, M.Misu, M.Kobayashi and H.Shirasawa: ISIJ Int., 1993,775.

دانلود فایل

صنعت نورد -دانلود فوری

 

به بزرگترین بانک دانلود مقاله پاورپوینت نمونه سوال پرسشنامه پایان نامه  و پیشینه و فایل های گرافیکی خوش آمدید 
آی پی پی تی را به خاطر بسپارید و بهترین و سالم ترین فایل ها را برای شما از کل وب جمع آوری کردم و هر لحظه از طریق تلگرام یا پیامک در نهایت تماس در خدمت کاربران برای پاسخگویی هستیم

شماره پشتیبانی سایت آی پی پی تی  09214087336

دانلود صنعت نورد

دانلود صنعت نورد

دانلود صنعت نورد

دانلود صنعت نورد

دانلود صنعت نورد

دانلود صنعت نورد , دانلود صنعت نورد , دانلود صنعت نورد , فایل صنعت نورد , قابل ویرایش صنعت نورد , پکیج صنعت نورد,  صنعت نورد , فایل صنعت نورد

خرید ساعت مچی  دانلود آهنگ جدید  فروشگاه اینترنتی کفش  دانلود پاورپوینت آماده  دانلود مقاله