عملکرد کندانسور، شرايط کاری ، مواد و آلياژهای بکار رفته در آن -دانلود فوری

عملکرد کندانسور، شرايط کاری ، مواد و آلياژهای بکار رفته در آن

دانلود عملکرد کندانسور، شرايط کاری ، مواد و آلياژهای بکار رفته در آن , دانلود فوری عملکرد کندانسور، شرايط کاری ، مواد و آلياژهای بکار رفته در آن ,  عملکرد کندانسور، شرايط کاری ، مواد و آلياژهای بکار رفته در آن کامل و قابل ویرایش

عملکرد کندانسور, شرايط کاری , مواد و آلياژهای بکار رفته در آن,دانلود رایگان عملکرد کندانسور, شرايط کاری , مواد و آلياژهای بکار رفته در آن,پروژه عملکرد کندانسور, شرايط کاری , مواد و آلياژهای بکار رفته در آن,عملکرد کندانسور,کندانسور,شرایط کا

عملکرد کندانسور، شرايط کاری ، مواد و آلياژهای بکار رفته در آن

عملکرد-کندانسور-شرايط-کاری--مواد-و-آلياژهای-بکار-رفته-در-آننوع فایل: wordقابل ویرایش 95 صفحهچکیده:کندانسور يکي از قسمتهاي مهم نيروگاه است که نشتي آن باعث ورودآب خنک کن آلوده به قسمت آب سيکل مي شود، که در نهايت خسارت هاي فراواني به بويلر، توربين و ديگر اجزاء نيروگاه وارد مي شودنشتي هاي بوجودآمده معمولاً در اثر خوردگي هاي سمت بخار يا سمت آب است که سهم سمت آب بيشتر است. از جمله خوردگي هاي سمت آب،خوردگي سايشي در ابتدا و انتهاي ورودي و خروجي آب لوله، خوردگي هاي گالوانيک درمحل اتصال لوله به تيوب شيت، خوردگي حفره اي و شياري در امتداد لوله ها ، خوردگي تنشي (SCC) در سمت بخار و درمحل رولينگ انتهاي لوله ها را مي توان نام برد.اعمال بازدارنده هاي خوردگي ، استفاده از پوشش هاي رنگ و لاستيک درون جعبه آب، استفاده از اينسرت هاي پلاستيکي در ورودي و خروجي لوله آب و اعمال حفاظت کاتدي و نيز ملاحظات بهره‌برداري صحيح از واحد و انجام اسيد شويي هاي به موقع و مناسب، آگاهي از وقوع نشتي و پيدا کردن محل دقيق نشتي ها با استفاده از روشهاي مختلف، تميزکاري لوله هاي رسوب گرفته با استفاده از سيستم گلوله هاي اسفنجي و… مهمترين روشهاي پيشگيري از نشتي به شمار مي رود.مقدمه:چگالنده ها دستگاه هايي هستندکه جهت تقطير بخار بکار مي روند به طوري که عمل تقطير با گرفتن گرماي نهان بخار توسط سيال خنک کننده، که آب يا هوا مي‌باشد انجام مي‌گيرد. کندانسورها به انواع مختلفي تقسيم بندي مي‌شوند.اين تقسيم بندي ها بر حسب نوع تماس بخار و سيال خنک کننده و نيز بر حسب جهت جريان هاي بخار و سيال خنک کننده مي باشد. انتخاب نوع کندانسور نيز بر حسب مقتضاي موردمصرف صنعتي، نيروگاهي و محل بکارگيري آن صورت مي گيرد.در اين فصل لزوم کندانسور در نيروگاه ، شرايط کاري ، مواد و آلياژهاي بکار رفته مورد بررسي قرار گرفته است.فهرست مطالب:چکيدهفصل اولعملکرد کندانسور ، شرايط کاري ، مواد و آلياژهاي بکار رفته در آن1-1-تعريف ودلايل لزوم کندانسور در نيروگاه1-2-انواع سيستم خنک کننده1-سيستم ‌هاي باز2-سيستم هاي بسته1-3- انواع کندانسور1-3-1- کندانسورهاي تماس مستقيمصفحات حلقه ماننداژکتور هواي دومرحله اي1-3-2- کندانسورهاي سطحي يا تماس غير مستقيم1-3-2-1- کندانسور تماس غير مستقيم خنک کننده با هوا1-3-2-2- کندانسور سطحي آب و بخار1-4- شرايط کاري آب و بخار1-4-1- شرايط کاري سمت آب1-4-1-1- اکسيژن1-4-1-2- گاز کربنيک1-4-1-3- گاز کلر1-4-1-4- تاثير PH1-4-1-5- نمکهاي محلول1-4-1-6-ميکروارگانيسم ها1-4-2- شرايط کاري سمت بخار1-4-2-1- اکسيژن1-4-2-2- آمونياک1-4-2-3- رسانايي يا هدايت الکتريکي1-5- آلياژها و مواد بکار رفته در کندانسورهاي سطحي آب و بخارفصل دومانواع خوردگي در کندانسورهايسطحيفصل دومانواع خوردگي در کندانسورهاي سطحي2-1- خوردگي سايشي2-1-1-حمله ورودي2-1-2- خوردگي سايشي موضعي بوسيله جاگيري اجسام خارجي2-1-3- خوردگي سايشي موضعي بوسيله ارتعاش مواد خارجي2-1-4- سايندگي ماسه2-1-4-1- اثر مقدار ماسه بر خوردگي برنج آلومينيوم در آب2-1-4-2- اثر قطر ماسه بر ميزان خوردگي برنج آلومينيوم در محلول2-1-4-3-اثرمقدارآهن آلياژي Ni–Fe ،Cu 15%برمقاومتسايندگي ماسه درآب دريا2-1-5- تصادم {7}2-2- خوردگي گالوانيک1-3- خوردگي حفره اي و شکافي2-3-1-1- اثر ترکيب آلياژها2-3-1-2- اثر PH2-3-1-3- اثر سولفيد1-3-1-4- اثر سرعت جريان1-3-1-5- اثر کلر1-4- آلياژزدايي يا جدايش انتخابي2-5- خوردگي تنشي2-6- خوردگي ميکروبي2-7- خوردگي سمت بخارفصل سومروشهاي پيشگيري از خوردگي ، روشهاي نشت يابي وتميزکاري در کندانسورهاي سطحي3-1- کنترل شيميايي آب خنک کن3-1-1- کنترل رسوب3-1-2- کنترل PH و کلر زني3-1-3- بازدارنده ها3-1-3-1- بازدارنده هاي بر پايه فسفات3-1-3-2- بازدارنده بر پايه روي3-1-3-3- بازدارنده پلي فسفات / روي3-1-3-4- بازدارنده مرکايتوبنزو تبازول (MBT)3-1-3-5- بازدارنده سولفات آهن3-2- حفاظت کاتدي3-3- رنگ و پوشش3-4- انتخاب آلياژ مناسب3-5- روشهاي نشت يابي3-5-1- تعيين رسانايي3-5-2- اندازه گيري اکسيژن3-6- روشهاي تعيين محل نشتي3-7- روشهاي تميز کاري کندانسور3-7-1- تميز کاري سمت آبالف) انتخاب اسيدب ) بازدارندگي3-7-2- تميزکاري سمت بخارفصل چهارمتأثير خوردگي کندانسور در بهره برداري نيروگاههاي کشور4-1- مشکلات خوردگي کندانسور در نيروگاه هاي کشور4-1-1- نيروگاه بندرعباس (آب خنک کن: دريا)4-1-2- نيروگاه تبريز (آب خنک کن: چاه)4-1-3- نيروگاه رامين (آب خنک کن: رودخانه)4-2- تأثير خوردگي و نشتي کندانسور بر روي قسمتهاي ديگر نيروگاه4-3- خسارتهاي اقتصاديمحدوديت توليد از 2/81 تا 2/82محدوديت توليد از 2/82 تا 2/83محدوديت توليد از 2/83 تا 2/84محدوديت توليد از 2/84 تا 11/84مراجعفهرست اشکال:شکل (1-1): موقعيت کندانسور در نيروگاه {1}شکل (1-2): کندانسور تماس مستقيم نوع ديسک وشکل (1-3): کندانسور تماس مستقيم نوع بارومتريک باشکل (1-4): کندانسور تماس مستقيم نوع پاششي آب خنک کنشکل (1-5): نمايش يک کندانسور هواييشکل (1-6): نمايش يک کندانسور سطحي آب و بخار {16}شکل (2-1)شکل (2-2)شکل (2-4)شکل (2-5)شکل (2-6)شکل (2-7): اثر ترکيب آلياژ بر روي ميزان خوردگي.{3}شکل (2-8): تاثير PHبر نرخ خوردگيشکل (2-9-1)شکل (2-9-2)شکل (2-10)شکل (4-1): نمايش نحوه سوراخ شدگي در لوله به شکل 8.شکل (4-2): محل سوراخ از قسمت جدار خارجيفهرست جداول:جدول (1-1): انواع سيستم خنک کنندهجدول (1-2) انواع کندانسورجدول (1-3)جدول (1-4)جدول (1-5)جدول (2-1)جدول (2-1)جدول (4-1): مشخصات آب درياي خليج فارسجدول (4-2): شرايط آب خنک کن نيروگاه رامين اهوازمنابع و مأخذ:1- Marks Standard Handbook for Mechanical Engineers, by William J.Bow. assisted by Donald2- E.Bolt – 1376 – نشر علوم روز3- Corrosion – Related Fallures in Power Plant CondensersEPRI NP–1468 Technical Planning Study TPS 79-730 Final Report , Agust 1980.4- HEI. HEAT exchange institute standard for Steam Surface Condenser5- ترجمه وتدوين از سري کتابهاي C.E.G.B توسط دانشکده صنعت آب و برق (شهيد عباسپور)6- گزارشات روزانه ديسپاچينگ – دفتر فني توليد شرکت توانير7- جزوات واطلاعات موجود در دفتر فني توليد شرکت توانير(شماره هاي 32/2-31/1-52/1 و…)8- جزوات و اطلاعات موجود در مرکز تحقيقات نيرو (متن)الف) تميزکاري تجهيرات نيروگاه – گزارشات مرکز تحقيقات نيروب) مقاله محمدحسين حسن نيا – اولين سمينار مبدل هاي حرارتي – پژوهشگاه نيرو – شهريور 77ج) مقاله مردعلي يوسف پور9- بهروزي – اصول مقدماتي طراحي نيروگاه بخار10- شيمي نيروگاه –II , I انتشارات نيروگاه بعثت11-سيد رضي – کنترل خوردگي در صنايع – جلد يک ، ناشر انجمن علمي خوردگي ايران – زمستان 137512- مجموعه مقالات پنجمين کنگره ملي خوردگي دانشگاه صنعتي شريف – شهريور 1376- مقاله سيد رضي – کنترل خوردگي و رسوب دهي در آبهايخنک کن صنايع و عوامل موثر در آن.13- وزارت نيرو – شرکت توانير – دفتر فني توليد – گردهمايي مسئولين شيمي نيروگاهها (نيروگاه شهيد رجايي – مهر 1378)14- سازمان توليد و انتقال نيروي برق ايران – کنفرانس بين المللي برق – آبان 1378- تهران15- سيد رضي – فرهنگ خوردگي ، ناشر انجمن خوردگي ايران – زمستان 137616- Chairman: Barvy C.syrett , Electric Power Research institute – Corrosion in fassil fuel Power Plants Metals Handbook Ninth Esition volume 13 Corrosion ASM international handbook committee.17- مهندس ژام – مجله پيام متن – مقاله خوردگي در کندانسورهاي نيروگاهي

دانلود فایل

عملکرد کندانسور، شرايط کاری ، مواد و آلياژهای بکار رفته در آن -دانلود فوری

 

به بزرگترین بانک دانلود مقاله پاورپوینت نمونه سوال پرسشنامه پایان نامه  و پیشینه و فایل های گرافیکی خوش آمدید 
آی پی پی تی را به خاطر بسپارید و بهترین و سالم ترین فایل ها را برای شما از کل وب جمع آوری کردم و هر لحظه از طریق تلگرام یا پیامک در نهایت تماس در خدمت کاربران برای پاسخگویی هستیم

شماره پشتیبانی سایت آی پی پی تی  09214087336

دانلود عملکرد کندانسور، شرايط کاری ، مواد و آلياژهای بکار رفته در آن

دانلود عملکرد کندانسور، شرايط کاری ، مواد و آلياژهای بکار رفته در آن

دانلود عملکرد کندانسور، شرايط کاری ، مواد و آلياژهای بکار رفته در آن

دانلود عملکرد کندانسور، شرايط کاری ، مواد و آلياژهای بکار رفته در آن

دانلود عملکرد کندانسور، شرايط کاری ، مواد و آلياژهای بکار رفته در آن

دانلود عملکرد کندانسور، شرايط کاری ، مواد و آلياژهای بکار رفته در آن , دانلود عملکرد کندانسور، شرايط کاری ، مواد و آلياژهای بکار رفته در آن , دانلود عملکرد کندانسور، شرايط کاری ، مواد و آلياژهای بکار رفته در آن , فایل عملکرد کندانسور، شرايط کاری ، مواد و آلياژهای بکار رفته در آن , قابل ویرایش عملکرد کندانسور، شرايط کاری ، مواد و آلياژهای بکار رفته در آن , پکیج عملکرد کندانسور، شرايط کاری ، مواد و آلياژهای بکار رفته در آن,  عملکرد کندانسور، شرايط کاری ، مواد و آلياژهای بکار رفته در آن , فایل عملکرد کندانسور، شرايط کاری ، مواد و آلياژهای بکار رفته در آن

خرید ساعت مچی  دانلود آهنگ جدید  فروشگاه اینترنتی کفش  دانلود پاورپوینت آماده  دانلود مقاله