مبانی نظری اسکان غیررسمی، تعاریف، ویژگی ها و ریشه ها -دانلود فوری

مبانی نظری اسکان غیررسمی، تعاریف، ویژگی ها و ریشه ها

دانلود مبانی نظری اسکان غیررسمی، تعاریف، ویژگی ها و ریشه ها , دانلود فوری مبانی نظری اسکان غیررسمی، تعاریف، ویژگی ها و ریشه ها ,  مبانی نظری اسکان غیررسمی، تعاریف، ویژگی ها و ریشه ها کامل و قابل ویرایش

مبانی نظری اسکان غیررسمی تعاریف ویژگی ها و ریشه ها;مبانی نظری اسکان غیررسمی;مبانی نظری;اسکان غیررسمی تعاریف ویژگی ها و ریشه ها

 

مبانی نظری اسکان غیررسمی، تعاریف، ویژگی ها و ریشه ها

مبانی نظری اسکان غیررسمی، تعاریف، ویژگی ها و ریشه ها

دسته بندی شهرسازی
فرمت فایل docx
حجم فایل 46 کیلو بایت
تعداد صفحات 25
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

فصل دوم: اسکان غیررسمی، تعاریف، ویژگی¬ها و ریشه¬ها
2-1 واژه¬شناسی 12
2-2 تعریف اسکان غیررسمی 13
2-3 انواع سکونتگاه¬های غیررسمی 13
2-4 ویژگی¬های کلی سکونتگاه¬های غیر¬رسمی 14
2-4-1 ویژگی¬های کالبدی سکونتگاه¬های غیررسمی 15
2-4-2 ویژگی¬های اجتماعی سکونتگاه¬های غیررسمی 15
2-5 ریشه¬های پیدایش سکونتگاه¬های غیررسمی 16
2-5-1 گسترش شهرنشینی 16
2-5-2 شهری شدن فقر 17
2-5-2-1 مفهوم فقر 18
2-5-3 سیاست¬های ناکارآمد زمین و مسکن 18
2-6 روند پیدایش سکونتگاه های غیررسمی 19
2-6-1 تهاجم سازمان یافته 20
2-6-2 تصرف خزنده 20
2-6-3 بازتقسیم زمین (تفکیک غیر قانونی) 21
2-7 پیامدهای شکل¬گیری سکونتگاه¬های غیررسمی 21
2-7-1 بر هم زدن پیش¬بینی¬های برنامه¬های شهری 21
2-7-2 مشکلات و مخاطرات محیطی 22
2-7-3 ناهنجاری¬ها و مسئله امنیت 23
2-7-4 تأمین نیاز اساسی مسکن برای اقشار تهیدست 23
2-7-5 پیشگیری از آسیب¬های اجتماعی 23
2-7-6 توان و نیروی کار اقتصادی 23
2-8 جمع¬بندی

فصل دوم:
اسکان غیررسمی، تعاریف، ویژگی¬ها و ریشه¬ها

پیش از جستجوی راهکار برای هر مسئله¬ای نخست می¬بایست آن را به درستی بازشناخت. از این رو در این فصل به مفاهیم کلیدی و ریشه¬های اسکان غیررسمی پرداخته می¬شود. انواع سکونتگاه¬های غیررسمی شناسایی می¬شود و ریشه¬های پیدایش سکونتگاه¬های غیررسمی معرفی می¬شود. دست آخر پیامدهای مثبت و منفی شکل¬گیری آن¬ها تبیین می¬شود. بدین ترتیب فصل پیش رو می¬کوشد تا شالوده¬ای نظری برای ورود به بحث اسکان غیررسمی فراهم آورد.

2-1 واژه¬شناسی
در زبان انگلیسی واژه¬های بسیاری برای اشاره به سکونتگاه¬های مورد بحث در پژوهش پیش رو به کار می¬رود.از میان این واژه¬ها می¬توان به اصلام ، سکونتگاه¬های خودانگیخته ، غیررسمی ، مهار گسیخته ، موقتی ، نامنظم ، بدون برنامه¬ریزی، غیرقانونی ، خودیار ، حاشیه¬ای و پیرامونی (برک¬پور و اسدی، 1382، 26)،شهر آلونکی ، سکونتگاه کم¬درآمدها و زورآباد اشاره کرد.
از رایج¬ترینواژه¬های به کار رفته برای اشاره به سکونتگاه¬های مورد بحث در پژوهش پیش رو، اصلام است. این واژه در ابتدای قرن نوزدهم میلادی در لندن رواج یافت و به مفهوم اتاقی با وضعیت نامناسب و یا بخش¬ها و محله¬های متروک و نازل شهر به کار گرفته شد. در فرهنگ آکسفورد واژه اصلام به معنای خیابان، کوچه و یا مجتمع مسکونی در بخش پر ازدحام شهر آمده است که طبقه اجتماعی پایین و مردم بسیار فقیر در آن می¬زیند و شرایط زندگی فلاکت¬باری در آنجا جاریست. در اولین اجلاس جهانی شهر در گزارش شهرهای بدون اصلام آمده است: “اصلام مجموعه¬ای از سکونتگاه¬های کم¬درآمدها و مکان زندگی فقرا با شرایط مسکن نامناسب است، و دربردارنده آن دسته از نواحی مسکونی است که زمانی مطلوب و قابل قبول بوده و طی روندی نزولی ساکنان اولیه به مناطق جدید و مناسب¬تر شهر نقل مکان کرده¬اند. در این محله¬ها با گذر زمان از کیفیت مسکن کاسته می¬شود و به واحدهای کوچکتری تقسیم می¬شود و به گروه¬های کم-درآمد اجاره داده می¬شود.” تعریفی که به روشنی بیانگر بافت-های فرسوده درون شهرها است که به محلات فرسوده شهرهای اروپای صنعتی قرن نوزدهم ماننده است(ایراندوست، 1389،18-17).
زورآباد یکی دیگر از اصطلاحات رایج سکونتگاه¬های فقیرنشین در کشورهای در حال توسعه است. معمولا ساکنان این گونه مساکن بدون اجازه مالک به غصب زمین و ساخت خانه می¬پردازند. این سکونتگاه¬ها غالبا به روش خودیار و نسبتاآرام و تدریجی ساخته می¬شوند و یا در مواردی در پی هجوم سازمان¬یافته شکل می¬گیرند و گاه به سبب توسعه آشفته و بدون برنامه، سکونتگاه خودانگیخته خوانده می¬شوند(همان،22).
بدین ترتیب اختلاف نظرهایی در باب واژه شایسته برای سکونتگاه¬های تهیدست¬نشین به چشم می¬خورد. این ناهماهنگی¬ها از یک سو برآمده از دگرگونی نگرش¬های صاحب¬نظران در بستر زمان است و از دیگر سو ریشه در جورواجوری سکونتگاه¬هایی دارد که به سختی می¬توان از یک واژه برای همه آن¬ها بهره گرفت. بدین روی در پژوهش پیش رو برای پرهیز از ابهام در به کارگیری واژه¬ها، از عبارت”اسکان غیر رسمی” بهره گرفته می¬شود که دایره پژوهش را مشخص¬تر می¬سازد.

2-2 تعریف اسکان غیررسمی
سکونتگاه غیر¬رسمی، ناظر بر محل اسکان بخشی از جمعیت شهری در جهان سوم است که خارج از بازار رسمی زمین و مسکن و بر پایه قواعد و قول و قرار¬های خاص خود، به دست خود ساکنان این گونه مکان¬ها ساخته شده است(صرافی، 1387، 8). سکونتگاه-های غیررسمی از دیدگاه¬های گوناگونی دسته¬بندی می¬شوند. زاغه، سکونتگاه تصرفی عدوانی و تفکیک غیرقانونی یکی از صورت¬های دسته¬بندی سکونتگاه¬های غیررسمی است که وضعیت کالبدی و شیوه تأمین زمین را مبنای دسته¬بندی قرار می¬دهد.

2-3 انواع سکونتگاه¬های غیررسمی
اسکان غیررسمی در جاها و به صورت¬های گوناگون پدیدار می¬شود. چرا که مکانیابی، پیدایش و گسترش آن¬ها کاملا به ویژگی¬های شهر مادر و تهیدستان وابسته است. جدول شماره 2-1-، عمده-ترین دسته¬بندی¬های اسکان غیررسمی را نشان می¬دهد.
جدول 2-1: عمده¬ترین دسته¬بندی¬های اسکان غیررسمی
شاخص گونه
منشاء و سابقه (سن) محله¬های فقیرنشین مرکز تاریخی شهر
سکونتگاه¬های غیررسمی تثبیت شده
موقعیت مرکزی
جزایر پراکنده
حاشیه¬ای
اندازه و مقیاس سکونتگاه¬های بزرگ
متوسط
کوچک
وضعیت قانونی غیرقانونی
غیررسمی
مراحل توسعه و پویایی و تشخیص جوامع و افراد فاقد انگیزه اصلاح
محله¬های دارای انگیزه فردی و اجتماعی توسعه
محله¬های در حال اصلاح
محله¬های ارتقاء یافته
مأخذ: UN-HABITAT 2003 85، به نقل از (ایراندوست، 1389، 23)

2-4 ویژگی¬های کلی سکونتگاه¬های غیر¬رسمی
” این دسته سکونتگاه¬ها دارای مشخصه¬هایی هستند که از آن جمله می¬توان به موارد زیر اشاره کرد(www.undro.org.ir):
– تنوع ساخت، مصالح ساختمانی و ویژگی¬های کالبدی و اجتماعی سکونتگاه¬ها
– سکونت بدون حق مالکیت قانونی بر زمین و بناهای بدون مجوز ساخت
– موقتی و آلونکی بودن سکونتگاه به واسطه استفاده از آنچه برای ساخت و ساز در دسترس بوده است.
– فقدان برنامه¬ریزی، نامنظم بودن و ماهیت غیررسمی سکونتگاه با منشأ تصرفی جمعی زمین
– ساخت و ساز توسط خود افراد ساکن و با همیاری دوستان و اقوام
– پیوستگی عملکردی با شهر اصلی و گسست کالبدی از آن با تجمعی از اقشار کم¬درآمد
– محیطی با کیفیت پایین زندگی و کمبود شدید خدمات و زیربناهای شهری و تراکم بالای جمعیتی.
ویژگی¬های گفته شده، ساکنان این سکونتگاه¬ها را در مخاطره آسیب¬های اجتماعی و زیست¬محیطی قرار داده و موجب جدایی-گزینی آن¬ها از شهر اصلی شده است”.
2-4-1 ویژگی¬های کالبدی سکونتگاه¬های غیررسمی
الگوی ساخت و شرایط محیطی سکونتگاه¬های غیررسمی سبب شده تا ویژگی¬های کالبدی خاص و متفاوت با شهر داشته باشند.
سه شکل کلی الگوی ساخت یا معماری سکونتگاه¬های غیررسمی، که شکل سوم الگوی غالب این نوع اجتماعات در ایران است، عبارتند از (پیران، 1381،13 و پیران، 1387، 17):
1- روستای درون شهری (ساخت مسکن شبیه معماری مسکن روستایی البته با کمی سیمان مخلوط شده با انبوهی خاک به دلیل قیمت)
2- حلب شهرها و حلبی آبادها (ساختن مسکن از مصالح غیرمتعارف از جمله استفاده از حلب¬های روغن¬نباتی)
3- خانه¬های متعارف و بسیار فروتر از سطوح استاندارد و بدون سند تهیدستان شهری که در جاهای مختلف ساخته می¬شوند.

آی پی پی تی را به خاطر بسپارید و بهترین و سالم ترین فایل ها را برای شما از کل وب جمع آوری کردم

و هر لحظه از طریق تلگرام یا پیامک در نهایت تماس در خدمت کاربران برای پاسخگویی هستیم 

به بزرگترین بانک دانلود مقاله پاورپوینت نمونه سوال پرسشنامه پایان نامه  و پیشینه و فایل های گرافیکی خوش آمدید 
آی پی پی تی را به خاطر بسپارید و بهترین و سالم ترین فایل ها را برای شما از کل وب جمع آوری کردم و هر لحظه از طریق تلگرام یا پیامک در نهایت تماس در خدمت کاربران برای پاسخگویی هستیم

شماره پشتیبانی سایت آی پی پی تی  09214087336

دانلود مبانی نظری اسکان غیررسمی، تعاریف، ویژگی ها و ریشه ها

دانلود مبانی نظری اسکان غیررسمی، تعاریف، ویژگی ها و ریشه ها

دانلود مبانی نظری اسکان غیررسمی، تعاریف، ویژگی ها و ریشه ها

دانلود مبانی نظری اسکان غیررسمی، تعاریف، ویژگی ها و ریشه ها

دانلود مبانی نظری اسکان غیررسمی، تعاریف، ویژگی ها و ریشه ها

دانلود مبانی نظری اسکان غیررسمی، تعاریف، ویژگی ها و ریشه ها , دانلود مبانی نظری اسکان غیررسمی، تعاریف، ویژگی ها و ریشه ها , دانلود مبانی نظری اسکان غیررسمی، تعاریف، ویژگی ها و ریشه ها , فایل مبانی نظری اسکان غیررسمی، تعاریف، ویژگی ها و ریشه ها , قابل ویرایش مبانی نظری اسکان غیررسمی، تعاریف، ویژگی ها و ریشه ها , پکیج مبانی نظری اسکان غیررسمی، تعاریف، ویژگی ها و ریشه ها,  مبانی نظری اسکان غیررسمی، تعاریف، ویژگی ها و ریشه ها , فایل مبانی نظری اسکان غیررسمی، تعاریف، ویژگی ها و ریشه ها

خرید ساعت مچی  دانلود آهنگ جدید  فروشگاه اینترنتی کفش  دانلود پاورپوینت آماده  دانلود مقاله