مقاله سياه خروس قفقازی -دانلود فوری

مقاله سياه خروس قفقازی

دانلود مقاله سياه خروس قفقازی , دانلود فوری مقاله سياه خروس قفقازی ,  مقاله سياه خروس قفقازی کامل و قابل ویرایش

مقاله سياه خروس قفقازي, سياه خروس قفقازي,سیاه خروس قفقازی,خروس قفقازی,مقاله جامع خروس قفقازی,خروس قفقاز,خروس,پایان نامه محیط زیست,مقاله محیط زیست,محیط زیست

مقاله سياه خروس قفقازی

مقاله-سياه-خروس-قفقازی سياه خروس قفقازينوع فایل: wordقابل ویرایش 70 صفحه چکیده:هدف از مطالعه شناسايي كليه زيستگاههاي پرنده در استان، تخمين جمعيت پرنده، شناسائي عادات و رفتار، شناسايي عوامل تهديد كننده زيستگاه و گونه و در آخر ارائه پيشنهادات كاربردي در جهت حفظ و احيا گونه سياه خروس و زيستگاههاي مختلف آن چه در داخل و چه در خارج از محدوده حفاظت شده ارسباران مي‌باشد.روش تحقيق بر مبناي جمع آوري اطلاعات و عمليات ميداني بوده كه در جهت شناخت زيستگاههاي پرنده در محدوده استان، بررسي وضعيت زيستگاه و تخمين جمعيت پرنده در هر يك از زيستگاههاي شناسايي شده، انجام گرفته است.به منظور تعيين پراكنش پرنده، علاوه بر جمع آوري اطلاعات محلي اقدام به تهيه مدل از زيستگاه مادر شد كه با تعميم آن در ساير مناطق به همراه عمليات ميداني, زيستگاههاي جديدي شناسائي گرديد كه در آن زيست جاي پرنده (لك) شامل محلهاي لانه گزيني، جوجه آوري، تغذيه، شناسائي گونه هاي گياهي مدنظر قرار گرفته است.در مورد تخمين جمعيت پرنده به علت ناهمگوني منطقه پراكنش و ازهم‌ گسيخته بودن زيستگاهها، روشهاي آماري متداول كارائي نداشت. لذا ابتدا سعي شد ازطريق روش معمول (capture-sighting) تعدادي از پرندگان نر علامتگذاري و رهاسازي شوند؛ ولي اين روش به دلايل مختلف مفيد واقع نگرديد. لذا اجبارا اقدام به شناسائي مناطق لك گرديده و در طول ارديبهشت ماه با مشاهده مستقيم در ساعات اوليه صبح (5:30 تا 9) و ساعات آخر روز (6 تا 8:30) تعداد پرندگان نر در اين مناطق شمارش گرديد.سپس نسبت پرندگان نر به ماده در 6 منطقه تجمع در داخل منطقه امن و 6 منطقه تجمع در داخل منطقه حفاظت شده، بررسي و معلوم شد كه در 70% اين مناطق نسبت پرنده نر به ماده سه به يك مي‌باشد. لذا در اين مطالعه تعداد پرنده نر و ماده سه به يك محاسبه گرديده است. پس از شناخت و بررسي داده‌هاي زيستگاههاي مورد مطالعه، جمعيت موجود در آنها تلفيق و جمع بندي شده و بر مبناي عوامل زيست محيطي و اكولوژيكي در جهت بهره ‌وري بهينه و حفاظت پايدار، برنامه‌هاي مديريتي زيستگاهها به تفكيك مشخص شده است. واژه‌ هاي كليدي: تجمع‌گاه (لك)، منطقه امن كلن، سياه خروس قفقازي مقدمه:تا دهه 1950 چنين تصور مي‌شد كه سياه خروس قفقازي تنها در كوهستانهاي قفقاز و شمال شرقي تركيه يافت مي‌شود.ولي در دهه 1960 شايعات وجود يك پرنده قابل شكار سياه رنگ در جنگلهاي كوهستاني كليبر در شمال آذربايجانشرقي قوت گرفت.لذا براي اولين بار در تير ماه سال 1350 آقاي سيفعلي شهسواري نيا مدير كل وقت محيط زيست آذربايجانشرقي موفق به ديدن سياه خروس گرديده و طي گزارش هيجان انگيزي وجود اين پرنده را در دره كلن دوغرون مورد تائيد قرار داد.در حال حاضر سياه خروس در حوزه هاي آبخيز رودخانه هاي ايگلنه چاي و مردانقم چاي در داخل و خارج از منطقه حفاظت شده ارسباران پراكنش دارد؛ و اين در حاليست كه عليرغم حفاظت پرنده در محدوده حفاظت شده ارسباران، اين گونه منحصر به فرد در خارج از منطقه حفاظت شده بدون پوشش حفاظتي به همراه معضلات مختلفي همچون تعليف خارج از ظرفيت مراتع و حتي تعليف جنگلها، شكار و غيره با آينده اي نا مطمئن به حيات خود ادامه مي‌دهد.بدون شك حفاظت و مديريت زيستگاههاي پرنده با توجه به روند سريع تخريب محيط زيست الزامي بوده و انجام آن بدون همكاري و همياري مؤثر ساكنين اين مناطق امكان پذير نمي‌باشد.اميد است كه اين مطالعه مقدمه اي باشد براي حفاظت بهينه از زيستگاههاي اين پرنده كمياب.در اين تحقيق سعي شده است كه پس از آشنائي با پراكنش پرنده،خصوصيات زيستگاهي، عادات و رفتار، روش مطالعه و عمليت ميداني و نيز الگويي جهت برآورد جمعيت گونه ارائه شود. فهرست مطالب:فصل اول: كليات1-1 مقدمه1-2- پيشينه مطالعاتي1-2-1- پيشينه مطالعاتي در قفقاز1-2-2- پيشينه مطالعاتي در ايران1-3- پراكنش1-3-1- پراكنش جهاني1-3-2- پراكنش در تركيه1-3-3- پراكنش در جمهوري آذربايجان1-3-4- پراكنش در ايرانفصل دوم: مطالعات كتابخانه اي2-1- معرفي منطقه حفاظت شده ارسباران2-1-1- وسعت و حدود جغرافيايي2-1-1-1- حدود چهارگانه جغرافيايي2-1ـ1ـ2ـ تقسيمات سياسي ـ اداري2-1-2- گونه‌هاي شاخص گياهي2-1-3- خصوصيات فيزيكي منطقه2-1-4- گونه‌هاي شاخص جانوري2-2- معرفي گونه2-2-1- مشخصات ظاهري2-2-1-1- مقايسه مشخصات ظاهري سياه خروس قفقازي و اروپائي2-2- 2- مشخصات زيستگاه گونه2-2-2-1- مقايسه زيستگاههاي قفقاز با زيستگاه كلنفصل سوم: عمليات ميداني3-1- تجهيزات مورد نياز3-1-1- تجهيزات اقامتي3-1-2- تجهيزات مطالعاتي3-2- مراجعه به روستاهاي منطقه و مصاحبه با افراد3-3- انواع لكهاي شناسايي شده3-3-1- لك هاي شناسائي شده در داخل منطقه امن كلن (از شرق به غرب)3-3-2- لك‌هاي شناسائي شده در خارج از محدوده امن و داخل منطقه حفاظت شده3-3-3- مناطق لك شناسائي شده در خارج از منطقه حفاظت شده ارسباران3-4- عمليات ميداني در منطقه امن كلن و مشاهده رفتار پرنده3-4-1- تغذيه3-4-2- استراحت شبانه3-4-3- صدا3-4-4- الگوهاي اجتماعي3-4-5- نظام تجمع (Lekking) و تشكيل لك3-4-5-1- ويژگي و كاركرد قلمرو3-4-5-2- رفتارشناسي تجمع و نمايش (Lekking behaviour)3-4-5-3- جلب جفت3-4-5-4- پرش3-4-5-5- روياروئي نرها3-4-5-6- جفتگيري3-4-5-7- زادآوري3-5- تخمين جمعيتفصل چهارم: بحث و نتيجه گيري4-1- بررسي نوسانات جمعيت در فصول مختلف سال4-2- عوامل تهديد كننده زيستگاه و گونه4-2-1- چراي دام4-2-2- جنگل تراشي4-2-3- علف چيني4-2-4- تغيير كاربري اراضي4-2-5- شكار4-2-6- سقوط بهمن4-2-7- احداث جاده‌هاي روستائي وعشايري4-3- جمع بندي اطلاعات و تجزيه و تحليل نتايج4-4- پيشنهادات و راهكارهاي مديريتي و حفاظتي4-4-1- مديريت در محدوده امن كلن4-4-2- مديريت زيستگاههاي خارج از منطقه امن و واقع در محدوده حفاظت شده4-4-3- مديريت در زيستگاههاي واقع در مناطق آزاد4-4-4- انجام اقدامات زيربنائي در درازمدتپيوستفهرست منابع و ماخذفرم ثبت اطلاعات در برآورد شمارش لك ها منابع و مأخذ:1-       اميربهبودي حميد، بررسي وضعيت گونه‌هاي نادر گياهي و جانوري 13742-       خان محمداف آي.اي، ماكيانهاي جمهوري آذربايجان 1971، ترجمه حاجي‌زاده ليل‌آبادي،احمد3-       ضيائي هوشنگ، راهنماي صحرائي پستانداران ايران، سازمان حفاظت محيط زيست، تهران، 13754-       طرح مديريت منطقه حفاظت شده ارسباران، مرحله توجيهي (طرحريزي)، جلد يازدهم، حيات‌وحش و آبزيان، مديرطرح: شركت جهاد تحقيقات آب وآبخيزداري، مشاور: شركت روانآب، 13815-       فيروز اسكندر،حيات وحش ايران (مهره داران)،مركز نشر دانشگاهي، تهران، چاپ اول 13786-       مجنونيان هنريك، منصوري جمشيد، زهراد بهرام، طرح تحقيقات حيات وحش كشور، گزارش بررسي تركيب و ساختمان پوشش گياهي زيستگاه سياه‌خروس، 13627-       مسعود محمدرضا، بررسي زيستگاه سياه خروس (منطقه امن كلن) ارديبهشت 1372، گزارش اداره كل8-       منصوري جمشيد، كليات پرنده‌ شناسي، سازمان حفاظت محيط زيست، تهران، 13699-       نامه اداره كل حفاظت محيط زيست آذربايجانشرقي به آقاي دواد كلاهي اول، 27/12/1383، شماره 1602710- D.A. Scott. 1971 caucasian black groouse survey in the kalibarRestricted region11- Ghahramani.A 1971 A survey of the kalibar mountainswith penticular refrence to the caucasian black grouse department of the environment job completion report12- Mansoori.J. 1974 caucasian black groouse survey department of the environment job completion report13- Argyle.F.B. Field trip report caucasian black groouse survey 19-29 th april 197714- Kirby Alex mountain bird life under threat. BBC News online environment correspondent in bishkek kyrgystan15- Michael A. Schroeder & Clait E. Branu. Walk-in traps for capturing  greater  prairie-chickens  on  leks in northeastern colorado,1986-1989.  J. Fielf Ornithol., 62(3):378-38516- Daniel P.Walsh, Gary C.White, Thomas E.Remington, and David C.Bowden, Evaluation of the lek-count index for greater sage-grouse (prairie grouse), Wildlife society Bulletin 2004, 32(1):56-6817- P.G.A. Ten Den & F.J.J. Niewold, The black Grouse in the Netherlands: Monitoring the last (?) surviving population, Cahiers d’Ethologie, 2000, 20 (2-3-4): 299-31018- Michael A.Schroeder et al. Changes in the distribution and abundance of Sage grouse in Washington, Reprinted with Permission from Northwestern Naturalist (81:104-112.)19- Wayne L.Wakkinen, Kerry P.Reese, John W.Connelly,Sage grouse nets locations in relation to leks, J.Wieldl.Manage. 56(2):199220- Hans-heiner bergmann et al. Biology and population status of the Caucasian Black Grouse Tetrao mlokosiewiczi- a survey, programme european conference, black grouse – endangered species of Europe.  

دانلود فایل

مقاله سياه خروس قفقازی -دانلود فوری

 

به بزرگترین بانک دانلود مقاله پاورپوینت نمونه سوال پرسشنامه پایان نامه  و پیشینه و فایل های گرافیکی خوش آمدید 
آی پی پی تی را به خاطر بسپارید و بهترین و سالم ترین فایل ها را برای شما از کل وب جمع آوری کردم و هر لحظه از طریق تلگرام یا پیامک در نهایت تماس در خدمت کاربران برای پاسخگویی هستیم

شماره پشتیبانی سایت آی پی پی تی  09214087336

دانلود مقاله سياه خروس قفقازی

دانلود مقاله سياه خروس قفقازی

دانلود مقاله سياه خروس قفقازی

دانلود مقاله سياه خروس قفقازی

دانلود مقاله سياه خروس قفقازی

دانلود مقاله سياه خروس قفقازی , دانلود مقاله سياه خروس قفقازی , دانلود مقاله سياه خروس قفقازی , فایل مقاله سياه خروس قفقازی , قابل ویرایش مقاله سياه خروس قفقازی , پکیج مقاله سياه خروس قفقازی,  مقاله سياه خروس قفقازی , فایل مقاله سياه خروس قفقازی

خرید ساعت مچی  دانلود آهنگ جدید  فروشگاه اینترنتی کفش  دانلود پاورپوینت آماده  دانلود مقاله