بانک فایل های صنایع · آگوست 10, 2021 0

پاورپوینت گسترش دانش مدیریت پروژه PMBOK -دانلود فوری

پاورپوینت گسترش دانش مدیریت پروژه PMBOK

دانلود پاورپوینت گسترش دانش مدیریت پروژه PMBOK , دانلود فوری پاورپوینت گسترش دانش مدیریت پروژه PMBOK ,  پاورپوینت گسترش دانش مدیریت پروژه PMBOK کامل و قابل ویرایش

جزوه گسترش دانش مدیریت پروژه PMBOK;پروژه چیست;مثال هائی از انواع پروژه ها;ویژگیهای ناشی از موقتی بودن پروژه و انحصاری بودن دستاورد آن;مدیریت پروژه چیست;کارهای مستمر مدیران پروژه;چارچوب مدیریت پروژه;The Project Management Framework;مهارتهای مورد نیاز مپفا;گستره دانش مدیریت پروژه;PMBOK Project Management Body Of Know

 

پاورپوینت گسترش دانش مدیریت پروژه PMBOK

پاورپوینت گسترش دانش مدیریت پروژه PMBOK

دسته بندی صنایع
فرمت فایل zip
حجم فایل 12.457 مگا بایت
تعداد صفحات 135
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

پروژه چیست ؟

مثال هائی از انواع پروژه ها

ویژگیهای ناشی از موقتی بودن پروژه و انحصاری بودن دستاورد آن.

مدیریت پروژه چیست؟

کارهای مستمر مدیران پروژه

چارچوب مدیریت پروژه
The Project Management Framework

مهارتهای مورد نیاز مپفا

گستره دانش مدیریت پروژه
PMBOK : Project Management Body Of Knowledge

زمینه مدیریت پروژه
The Project Management Context

ویژگیهای گامهای پروژه

زیست چرخ پروژه

تاثیرات سازمانی
سامانه های سازمانی.

سبکها و فرهنگهای سازمانی.

انواع ساختارهای سازمانی

پروژه درسازمان کارکردی

سازمان ماتریسی (matrix)

سازمان ماتریسی ضعیف

سازمان ماتریسی متعادل

سازمان ماتریسی قوی

سازمان پروژه ای

سازمان پروژه ای

سازمان ترکیبی

تاثیرات ساختار سازمانی بر پروژه ها

زمینه های دانشی مدیریت پروژه
(1) مدیریت یکپارچگی
Project Integration Management

هماهنگی تغییرات در طول اجرای پروژه

فرآیند سوّم مدیریت یکپارچگی پروژه
فرآیند کنترل تغییر یکپارچه
Integrated Change Control

(2) مدیریت محدوده
Project Scope Management

فرآیند دوّم مدیریت محدوده
فرآیند برنامه ریزی محدوده
Scope Planning

فرآیند سوّم مدیریت محدوده
فرآیند تعریف محدوده
Scope Definition

نمونه 1 ساختار شکست کار

نمونه 2 ساختار شکست کار

نمونه 3 ساختار شکست کار

فرآیند چهارم مدیریت محدوده
فرآیند تایید محدوده
Scope verification

فرآیند پنجم مدیریت محدوده
فرآیند کنترل تغییر محدوده
Scope Change Control

(3) مدیریت زمان پروژه
Project Time management

در بر دارنده فرآیندهای مورد نیاز جهت حصول اطمینان از تکمیل بموقع پروژه

فرآیندهای مدیریت زمان پروژه

فرآیند اوّل مدیریت زمان پروژه
فرآیند تعریف فعالیت
Activity Definition

فرآیند دوّم مدیریت زمان پروژه
فرآیند توالی فعالیت
Activity Sequencing

نمودار شبکه منطقی فعالیتها از شیوه نمودار تقدم و تاخر

نمودار شبکه منطقی فعالیتها از شیوه نمودار پیکانی

فرآیند سوّم مدیریت زمان پروژه
فرآیند تخمین زمان فعالیت
Activity Duration Estimating

فرآیند چهارم مدیریت زمان پروژه
فرآیند ایجاد و توسعه زمانبندی
Schedule Development

محاسبه زمان بروش PERT

نمودار شبکه ای تاریخ دار پروژه

نمودار گانت

نمودار فرسنگ نماها

فرآیند پنجم مدیریت زمان پروژه
فرآیند کنترل زمان بندی
Schedule Control

(4) مدیریت هزینه پروژه
Project Cost Management

در بر دارنده فرآیندهای مورد نیاز جهت تضمین این نکته که پروژه با بودجه مصوب انجام شود.

فرآیندهای مدیریت هزینه پروژه

فرآیند اوّل مدیریت هزینه پروژه
فرآیند برنامه ریزی منابع
Resource Planning

فرآیند دوّم مدیریت هزینه پروژه
فرآیند برآورد هزینه
Cost Estimating

فرآیند سوّم مدیریت هزینه پروژه
فرآیند بودجه بندی هزینه
Cost Budgeting

مبنای هزینه (Cost Baseline)

فرآیند چهارم مدیریت هزینه پروژه
فرآیند کنترل هزینه
Cost Control

(5) مدیریت کیفیت پروژه
Project Quality Control

فرآیندهای مدیریت کیفیت پروژه

فرآیند اوّل مدیریت کیفیت پروژه
فرآیند برنامه ریزی کیفیت
Quality Planning

ایزارها و فنون برنامه ریزی کیفیت
نمودارهای علت و معلول

نمونه ای از نمودار جریان فرآیند

فرآیند دوّم مدیریت کیفیت پروژه
فرآیند تضمین کیفیت
Quality Assurance

فرآیند سوّم مدیریت کیفیت پروژه
فرآیند کنترل کیفیت
Quality control

ابزارها و فنون کنترل کیفیت
نمودار کنترل کارائی زمان بندی پروژه

ابزارها و فنون کنترل کیفیت
نمودار پارتو

(6) مدیریت منابع انسانی پروژه
Project Human Resource Management

در بردارنده فرآیندهای مورد نیاز جهت دستیابی به موثرترین شیوه های بهره گیری از افراد درگیر پروژه

فرآیندهای مدیریت منابع انسانی پروژه

فرآیند اوّل مدیریت منابع انسانی پروژه
فرآیندهای برنامه ریزی سازمانی
Organizational Planning

ابزارها و فنون برنامه ریزی سازمانی
ماتریس تخصیص مسئولیت

خروجی های برنامه ریزی سازمانی
نمودار منابع انسانی

فرآیند دوّم مدیریت منابع انسانی پروژه
فرآیند جذب (استخدام) کارکنان
Staff Acquisition

فرآیند سوّم مدیریت منابع انسانی پروژه
فرآیند توسعه گروه پروژه
Team Development

(7) مدیریت ارتباطات پروژه
Project Communications Management

شامل فرآیندهای مورد نیاز جهت تضمین گردآوری ،پخش، ذخیره سازی ، و رسیدگی نهائی به اطلاعات پروژه به نحو مناسب و در زمان مقتضی می باشد.

فرآیندهای مدیریت ارتباطات پروژه

فرآیند اوّل مدیریت ارتباطات پروژه
فرآیند برنامه ریزی ارتباطات
Communcations Planning

فرآیند دوّم مدیریت ارتباطات پروژه
فرآیند توزیع اطلاعات
Information Distribution

فرآیند سوّم مدیریت ارتباطات پروژه
فرآیند ارائه گزارش کارائی
Performance Reporting

گزارش تصویری کارائی

گزارش جدولی کارائی

فرآیند چهارم مدیریت ارتباطات پروژه
فرآیند اختتام اداری و اجرائی
Administrative Closure

(8) مدیریت خطر پروژه
Project Risk Management

فرآیند برنامه ریزی مدیریت خطر
Risk Management Planning

فرآیند دوّم مدیریت خطر پروژه
فرآیند شناسائی خطر
Risk Identification

فرآیند سوّم مدیریت خطر پروژه
فرآیند تجزیه و تحلیل کیفی خطر
Qualitative Risk Analysis

ابزارها و فنون تجزیه و تحلیل کیفی خطر
درجه بندی اثرات یک خطر

ابزارها و فنون تجزیه و تحلیل کیفی خطر
ماتریس احتمال یا تاثیر خطر

فرآیند چهارم مدیریت خطر پروژه
فرآیند تجزیه وتحلیل کمّی خطر
Quantitative Risk Analysis

ابزارها و فنون تجزیه وتحلیل کمّی خطر
مصاحبه

ابزارها و فنون تجزیه وتحلیل کمّی خطر
توزیع های متداول احتمالی

ابزارها و فنون تجزیه وتحلیل کمّی خطر
تحلیل درخت تصمیم گیری

ابزارها و فنون تجزیه وتحلیل کمّی خطر
شبیه سازی

فرآیند پنجم مدیریت خطر پروژه
فرآیند برنامه ریزی پاسخگوئی به خطر
Risk Response Planning

فرآیند ششم مدیریت خطر پروژه
فرآیند کنترل و بازبینی خطر
Risk Monitoring and Control

(8) مدیریت تدارکات پروژه
Project Procurement Management

به منظور تحقق محدوده پروژه مدیریت تدارکات پروژه در

بر دارنده فرآیندهای مورد نیاز جهت حصول کالاها از محیطی خارج از سازمان اجرائی است.

فرآیندهای مدیریت تدارکات پروژه

فرآیند اوّل مدیریت تدارکات پروژه
فرآیند برنامه ریزی تدارکات
Procurement Planning

فرآیند دوّم مدیریت تدارکات پروژه
فرآیند برنامه ریزی درخواست
Solicitation Planning

فرآیند سوّم مدیریت تدارکات پروژه
فرآیند درخواست
Solicitation

فرآیند چهارم مدیریت تدارکات پروژه
فرآیند انتخاب منبع
Source Selection

فرآیند پنجم مدیریت تدارکات پروژه
فرآیند اداره پیمان
Contract Administration

فرآیند ششم مدیریت تدارکات پروژه
فرآیند اختتام پیمان
Contract Closeout

آی پی پی تی را به خاطر بسپارید و بهترین و سالم ترین فایل ها را برای شما از کل وب جمع آوری کردم

و هر لحظه از طریق تلگرام یا پیامک در نهایت تماس در خدمت کاربران برای پاسخگویی هستیم 

به بزرگترین بانک دانلود مقاله پاورپوینت نمونه سوال پرسشنامه پایان نامه  و پیشینه و فایل های گرافیکی خوش آمدید 
آی پی پی تی را به خاطر بسپارید و بهترین و سالم ترین فایل ها را برای شما از کل وب جمع آوری کردم و هر لحظه از طریق تلگرام یا پیامک در نهایت تماس در خدمت کاربران برای پاسخگویی هستیم

شماره پشتیبانی سایت آی پی پی تی  09214087336

دانلود پاورپوینت گسترش دانش مدیریت پروژه PMBOK

دانلود پاورپوینت گسترش دانش مدیریت پروژه PMBOK

دانلود پاورپوینت گسترش دانش مدیریت پروژه PMBOK

دانلود پاورپوینت گسترش دانش مدیریت پروژه PMBOK

دانلود پاورپوینت گسترش دانش مدیریت پروژه PMBOK

دانلود پاورپوینت گسترش دانش مدیریت پروژه PMBOK , دانلود پاورپوینت گسترش دانش مدیریت پروژه PMBOK , دانلود پاورپوینت گسترش دانش مدیریت پروژه PMBOK , فایل پاورپوینت گسترش دانش مدیریت پروژه PMBOK , قابل ویرایش پاورپوینت گسترش دانش مدیریت پروژه PMBOK , پکیج پاورپوینت گسترش دانش مدیریت پروژه PMBOK,  پاورپوینت گسترش دانش مدیریت پروژه PMBOK , فایل پاورپوینت گسترش دانش مدیریت پروژه PMBOK

خرید ساعت مچی  دانلود آهنگ جدید  فروشگاه اینترنتی کفش  دانلود پاورپوینت آماده  دانلود مقاله