پایان نامه رابطه بانکداری الکترونیک و سودآوری بانک ها -دانلود فوری

پایان نامه رابطه بانکداری الکترونیک و سودآوری بانک ها

دانلود پایان نامه رابطه بانکداری الکترونیک و سودآوری بانک ها , دانلود فوری پایان نامه رابطه بانکداری الکترونیک و سودآوری بانک ها ,  پایان نامه رابطه بانکداری الکترونیک و سودآوری بانک ها کامل و قابل ویرایش

پایان نامه رابطه بانکداری الکترونیک و سودآوری بانک ها, رابطه بانکداری الکترونیک و سودآوری بانک ها,بانکداری الکترونیک,سودآوری بانکداری الکترونیک,پایان نامه بانکداری الکترونیک,سودآوری بانک,پایان نامه ارشد حسابداری,پایان نامه ارشد حسابداری,پایان

پایان نامه رابطه بانکداری الکترونیک و سودآوری بانک ها

پایان-نامه-رابطه-بانکداری-الکترونیک-و-سودآوری-بانک-هاپایان نامه رابطه بانکداری الکترونیک و سودآوری بانک هافرمت فایل : doc قابل ویرایش با نرم افزار ورد Wordتعداد صفحات : 130 صفحهفهرست مطالبچکیدهفصل اول : کلیات پژوهش1-1- مقدمه1-2- تشریح و بیان مساله1-3- ضرورت پژوهش1-4- اهداف پژوهش1-4-1- اهداف آرمانی1-4-2- هدف کلی1-4-3- اهداف ویژه و کاربردی1-5- چهارچوب نظری تحقيق1-6- سؤالات تحقیق1-6-1- سوال اصلی1-6-2- سوالات فرعی1-7- فرضيه‏هاي تحقیق1-7-1- فرض اصلی1-7-2- فرضیات فرعی1-8- قلمرو تحقیق1-8-1- قلمرو مکانی1-8-2- قلمرو موضوعی1-8-3- قلمرو زمانی1-9- تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصیفصل دوم: ادبیات پژوهش2-1- مقدمه2-2- بانکداری الکترونیکی2-3- مقایسه بانکداری الکترونیکی با بانکداری سنتی2-4- سیر تحول تکنولوژی در بانکداری الکترونیک2-4-1- دوره اول ـ اتوماسيون پشت باجه2-4-2- دوره دوم ـ اتوماسيون جلوي باجه2-4-3- دوره سوم ـ متصل كردن مشتريان به حساب ها2-4-4- دوره چهارم ـ يكپارچه سازي سيستم ها2-5- بانكداري الكترونيكي در جهان2-6- بانکداری الکترونیکی در ایران2-7- لزوم ايجاد اتوماسيون بانکي در ايران2-8- سطوح بانکداری الکترونیکی2-8-1- بانکداری الکترونیکی مصرف‏کننده‏ (در سطح مشتری)2-8-2- بانکداری الکترونیکی بین بانکی‏2-9- انواع بانکداری الکترونیک2-9-1- بانكداري خانگي2-9-2- صفحات وب2-9-3- دستگاه هاي خودپرداز اتوماتيك2-9-4- بانكداري تلفني2-9-5- خدمات بانكي مبتني بر تلويزيون2-9-6- بانكداري از طريق موبايل2-9-7- بانكداري اينترنتي2-10- خدمات بانکداری الکترونیک2-10-1- دستگاه خودپرداز2-10-2- خدمات از راه دور2-10-3- کارت های هوشمند2-11- مزایا و معایب بانکداری الکترونیک2-12- چالش های بانکداری الکترونیک2-12-1- اصول مدیریت ریسک در بانکداری الکترونیک2-12-2- نقش بانک مرکزی در کنترل ریسک2-12-3- مدیریت ریسک در ایران2-13- مشکلات و موانع گسترش بانکداری الکترونیکی در ایران2-13-1- زیرساخت های مورد نیاز بانکداری الکترونیک2-14- فرصت و تهدید بانکداری الکترونیک2-15- مکانیزم های بانکداری الکترونیک در ایران2-16- سودآوری بانکداری الکترونیک2-16-1- ساختار بازار2-16-2- رفتار بنگاه‏ها در بازار2-16-3- عملکرد بازار2-16-4- نظریه ساختار، رفتار، عملکرد (SCP)2-17- پیشینه پژوهش2-17-1- تحقیقات خارجی2-17-2- تحقیقات داخلی فصل سوم: روش شناسی تحقیق3-1- مقدمـه3-2- روش تحقیق3-3- روش گردآوری اطلاعات3-4- ابزار گردآوری اطلاعات3-5- متغیرها و مدل تحقیق3-6- جامعه آماري، حجم نمونه و روش نمونه گیری3-7- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات3-8- روش شناسی اقتصاد سنجی داده های ترکیبی3-8-1- داده های ترکیبی3-8-2- صورت بندی مدل داده های ترکیبی3-9- آزمون های تحقیق3-9-1- آزمون ریشه واحد در داده هاي پانلی3-9-2- آزمون همجمعی3-9-3- آزمون همگنی3-9-4- بررسی واریانس ناهمسانی3-9-5- انتخاب نوع مدل بر اساس داده های ترکیبی3-9-6- مدل اثرات ثابت3-9-6-1- مدل اثرات تصادفی3-9-7- آزمون چاو3-9-8- آزمون هاسمن3-10- مدل رگرسیونی با استفاده از داده های ترکیبی3-10-1- آزمون معنی داربودن رگرسیون3-10-2- ضريب تعيين R23-10-3- آماره دوربين ـ واتسونفصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات4-1- مقدمه4-2- توصیف نمونه4-3- رسم نمودارهای سری زمانی4-4- پیش آزمونهای مربوط به برآورد مدل رگرسیونی ترکیبی4-4-1- آزمون ایستایی متغیرهای تحقیق4-4-2- نتایج آزمون F لیمر4-4-3- آزمون هاسمن4-5- نتایج برآورد مدل رگرسیونی4-5-1- نتایج برآورد مدل با اثرات ثابت (شاخص سودآوری بازده دارایی‌ها)4-5-2- نتایج برآورد مدل (شاخص سودآوری بازده حقوق صاحبان سهام)4-5-3- نتایج برآورد مدل (شاخص سودآوری حاشیه سود خالص)4-5-4- مقایسه سه مدل برازش شده سودآوری4-6- پس آزمونهای مربوط به برآورد مدل رگرسیونی ترکیبی4-6-1- آزمون نرمالیتی توزيع خطاها (پسماندها) مدل بازده دارایی‌ها4-6-2- آزمون همسانی واریانس4-6-3- رسم نمودار مقادیر مشاهده شده، فیت شده و باقیمانده هافصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات5-1- مقدمه5-2- نتیجه گیری5-3- پیشنهادات حاصل از پژوهش5-4- پیشنهادات کاربردی5-5- پیشنهادات جهت تحقیقات آتی5-6- محدودیتهای پژوهش منابع و مآخذپیوست یک: داده های پژوهشپیوست دو: خروجی نرم افزار فهرست جداول جدول ‏2‑1: مقایسه ویژگی های بانکداری الکترونیکی و بانکداری سنتیجدول‏2‑2: توزيع جغرافيايي تعداد كاربران اينترنت در جهانجدول‏2‑3: رشد دستگاه‏های ATM و کارت های صادره شبکه بانکی كشورجدول‏2‑4: اقدام‏های انجام شده هریک از بانک های دولتی در زمینه بانکداری الکترونیکیجدول‏2‑5: سهم دستگاه های پرداخت الکترونیکی در ایران و جهانجدول‏2‑6: تعداد کاربران اینترنت در سال 2006-2008جدول‏2‑7: خلاصه پیشینه پژوهشی تحقیق در خارج از کشورجدول‏3-1: لیست بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار مورد مطالعهجدول‏4‑1 لیست بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار مورد مطالعهجدول‏4‑2: آمارتوصیفی متغیرهای پژوهشجدول‏4‑3: نتایج آزمون پایایی ریشه واحد برای متغیر بازده دارایی‌ها در سطحجدول‏4‑4: نتایج آزمون  IPS پایایی متغیرهای تحقیقجدول‏4‑5: نتایج آزمون F لیمرجدول‏4‑6: نتایج آزمون هاسمن مدلجدول‏4‑7: نتایج برآورد مدل بازده دارایی‌ها با در نظرگرفتن اثرات ثابتجدول‏4‑8: نتایج برآورد مدل بازده حقوق صاحبان سهام با در نظرگرفتن اثرات ثابتجدول‏4‑9: نتایج برآورد مدل حاشیه سود خالص با در نظرگرفتن اثرات ثابتجدول‏4‑10: مقایسه سه مدل برازش شده سودآوریجدول ‏4‑11- آزمون همسانی واریانس مدل (LM test) فهرست اشکالشکل‏4‑1: رسم نمودار سری زمانی شاخص های سودآوری در سال 1385شکل‏4‑2: رسم نمودار سری زمانی شاخص های سودآوری در سال 1386شکل‏4‑3: رسم نمودار سری زمانی شاخص های سودآوری در سال 1387شکل‏4‑4: رسم نمودار سری زمانی شاخص های سودآوری در سال 1388شکل‏4‑5: رسم نمودار سری زمانی شاخص های سودآوری در سال 1389شکل‏4‑6: آزمون نرمال بودن جمله پسماند مدل بازده دارایی‌هاشکل‏4‑7: آزمون نرمال بودن جمله پسماند مدل بازده حقوق صاحبان سهامشکل‏4‑8: آزمون نرمال بودن جمله پسماند مدل حاشیه سود خالصشکل‏4‑9: نمودار مقادیر مشاهده شده، فیت شده و باقیمانده های مدل بازده دارایی‌هاشکل‏4‑10: نمودار مقادیر مشاهده شده، فیت شده و باقیمانده های مدل بازده حقوق صاحبان سهامشکل‏4‑11: نمودار مقادیر مشاهده شده، فیت شده و باقیمانده های مدل حاشیه سود خالصچکیده :هدف از این پژوهش بررسی رابطه بانکداری الکترونیک و سودآوری بانکهای عضو بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1389-1385 می باشد. اطلاعات این پژوهش با استفاده از گزارشات مالی سازمان بورس اوراق بهادار تهران و نرم افزار ره آورد نوین گردآوری شده است. شاخص های سودآوری در این پژوهش، بازده دارایی‌ها، بازده حقوق صاحبان سهام وحاشیه سود خالص می باشد. روش مورد استفاده در این پژوهش، روش رگرسیونی پنل می باشد. نتایج برآورد مدل با اثرات ثابت برای بازده دارایی‌ها نشان داد که میزان وام های اعطایی، نرخ دارایی وام ، هز ینه عملیاتی، سهم بازار بانک و مجموع سپرده ها به مجموع دارایی‌ها، خدمات الکترونیک در میزان برآورد بازده دارایی‌ها معنی دار می باشد. همچنین نتایج برآورد مدل بازده حقوق صاحبان سهام حاکي از آنست که خدمات الکترونیک و مجموع سپرده ها به مجموع دارایی‌ها در بازده حقوق صاحبان سهام تاثیرگذار است.نتایج برآورد مدل حاشیه سود خالص نشان داد هزینه های عملیاتی، مجموع سپرده ها به مجموع دارایی‌ها و خدمات الکترونیک در مدل معنی دار می باشد. مقایسه ضریب تعیین مدلهای سودآوری مشخص نموده است که شاخص بازده دارایی‌ها با ضریب تعیین 56/0 قدرت تبیین بیشتری در برآورد مدل رشد خدمات الکترونیکی را دارا بوده است. پس از آن مدل بازده حقوق صاحبان سهام با ضریب تعیین 36/0 و سپس حاشیه سودخالص با ضریب تعیین 24/0 می باشد.

دانلود فایل

پایان نامه رابطه بانکداری الکترونیک و سودآوری بانک ها -دانلود فوری

 

به بزرگترین بانک دانلود مقاله پاورپوینت نمونه سوال پرسشنامه پایان نامه  و پیشینه و فایل های گرافیکی خوش آمدید 
آی پی پی تی را به خاطر بسپارید و بهترین و سالم ترین فایل ها را برای شما از کل وب جمع آوری کردم و هر لحظه از طریق تلگرام یا پیامک در نهایت تماس در خدمت کاربران برای پاسخگویی هستیم

شماره پشتیبانی سایت آی پی پی تی  09214087336

دانلود پایان نامه رابطه بانکداری الکترونیک و سودآوری بانک ها

دانلود پایان نامه رابطه بانکداری الکترونیک و سودآوری بانک ها

دانلود پایان نامه رابطه بانکداری الکترونیک و سودآوری بانک ها

دانلود پایان نامه رابطه بانکداری الکترونیک و سودآوری بانک ها

دانلود پایان نامه رابطه بانکداری الکترونیک و سودآوری بانک ها

دانلود پایان نامه رابطه بانکداری الکترونیک و سودآوری بانک ها , دانلود پایان نامه رابطه بانکداری الکترونیک و سودآوری بانک ها , دانلود پایان نامه رابطه بانکداری الکترونیک و سودآوری بانک ها , فایل پایان نامه رابطه بانکداری الکترونیک و سودآوری بانک ها , قابل ویرایش پایان نامه رابطه بانکداری الکترونیک و سودآوری بانک ها , پکیج پایان نامه رابطه بانکداری الکترونیک و سودآوری بانک ها,  پایان نامه رابطه بانکداری الکترونیک و سودآوری بانک ها , فایل پایان نامه رابطه بانکداری الکترونیک و سودآوری بانک ها

خرید ساعت مچی  دانلود آهنگ جدید  فروشگاه اینترنتی کفش  دانلود پاورپوینت آماده  دانلود مقاله