شیپ فایل ایستگاه های هواشناسی استان ها

آگوست 8, 2021

شیپ فایل ایستگاه های هواشناسی استان چهارمحال و بختیاری

شیپ فایل ایستگاه های هواشناسی استان چهارمحال و بختیاری به صورت نقطه ای همراه با محدوده سیاسی استان. در جدول توصیفی این لایه نام ایستگاه ها جهت لیبل گذاری موجود است.

Read More
آگوست 8, 2021

شیپ فایل ایستگاه های هواشناسی استان کهگیلویه و بویراحمد

شیپ فایل ایستگاه های هواشناسی استان کهگیلویه و بویراحمد به صورت نقطه ای همراه با محدوده سیاسی استان. در جدول توصیفی این لایه نام ایستگاه ها جهت لیبل گذاری موجود است.

Read More