شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستانها

آگوست 8, 2021

شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان چایپاره

شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان چایپاره واقع در استان آذربایجان غربی به صورت پولیگونی – این شیپ فایل در محیط نرم افزار GIS قابل ویرایش و قابل نمایش می باشد و در جدول توصیفی آن، نوع پوشش گیاهی مشخص است.

Read More
آگوست 8, 2021

شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان چالدران

شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان چالدران واقع در استان آذربایجان غربی به صورت پولیگونی – این شیپ فایل در محیط نرم افزار GIS قابل ویرایش و قابل نمایش می باشد و در جدول توصیفی آن، نوع پوشش گیاهی مشخص است.

Read More
آگوست 8, 2021

شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان مهاباد

شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان مهاباد واقع در استان آذربایجان غربی به صورت پولیگونی – این شیپ فایل در محیط نرم افزار GIS قابل ویرایش و قابل نمایش می باشد و در جدول توصیفی آن، نوع پوشش گیاهی مشخص است.

Read More
آگوست 8, 2021

شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان میاندواب

شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان میاندواب واقع در استان آذربایجان غربی به صورت پولیگونی – این شیپ فایل در محیط نرم افزار GIS قابل ویرایش و قابل نمایش می باشد و در جدول توصیفی آن، نوع پوشش گیاهی مشخص است.

Read More
آگوست 8, 2021

شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان پیرانشهر

شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان پیرانشهر واقع در استان آذربایجان غربی به صورت پولیگونی – این شیپ فایل در محیط نرم افزار GIS قابل ویرایش و قابل نمایش می باشد و در جدول توصیفی آن، نوع پوشش گیاهی مشخص است.

Read More
آگوست 8, 2021

شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان اشنویه

شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان اشنویه واقع در استان آذربایجان غربی به صورت پولیگونی – این شیپ فایل در محیط نرم افزار GIS قابل ویرایش و قابل نمایش می باشد و در جدول توصیفی آن، نوع پوشش گیاهی مشخص است.

Read More
آگوست 8, 2021

شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان شاهین دژ

شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان شاهین دژ واقع در استان آذربایجان غربی به صورت پولیگونی – این شیپ فایل در محیط نرم افزار GIS قابل ویرایش و قابل نمایش می باشد و در جدول توصیفی آن، نوع پوشش گیاهی مشخص است.

Read More
آگوست 8, 2021

شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان ارومیه

شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان ارومیه واقع در استان آذربایجان غربی به صورت پولیگونی – این شیپ فایل در محیط نرم افزار GIS قابل ویرایش و قابل نمایش می باشد و در جدول توصیفی آن، نوع پوشش گیاهی مشخص است.

Read More
آگوست 8, 2021

شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان آذرشهر

شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان آذرشهر واقع در استان آذربایجان شرقی به صورت پولیگونی – این شیپ فایل در محیط نرم افزار GIS قابل ویرایش و قابل نمایش می باشد و در جدول توصیفی آن، نوع پوشش گیاهی مشخص است.

Read More
آگوست 8, 2021

شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان عجب شیر

شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان عجب شیر واقع در استان آذربایجان شرقی به صورت پولیگونی – این شیپ فایل در محیط نرم افزار GIS قابل ویرایش و قابل نمایش می باشد و در جدول توصیفی آن، نوع پوشش گیاهی مشخص است.

Read More
آگوست 8, 2021

شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان چاراویماق

شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان چاراویماق واقع در استان آذربایجان شرقی به صورت پولیگونی – این شیپ فایل در محیط نرم افزار GIS قابل ویرایش و قابل نمایش می باشد و در جدول توصیفی آن، نوع پوشش گیاهی مشخص است.

Read More
آگوست 8, 2021

شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان بستان آباد

شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان بستان آباد واقع در استان آذربایجان شرقی به صورت پولیگونی – این شیپ فایل در محیط نرم افزار GIS قابل ویرایش و قابل نمایش می باشد و در جدول توصیفی آن، نوع پوشش گیاهی مشخص است.

Read More
آگوست 8, 2021

شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان هشترود

شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان هشترود واقع در استان آذربایجان شرقی به صورت پولیگونی – این شیپ فایل در محیط نرم افزار GIS قابل ویرایش و قابل نمایش می باشد و در جدول توصیفی آن، نوع پوشش گیاهی مشخص است.

Read More
آگوست 8, 2021

شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان ورزقان

شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان ورزقان واقع در استان آذربایجان شرقی به صورت پولیگونی – این شیپ فایل در محیط نرم افزار GIS قابل ویرایش و قابل نمایش می باشد و در جدول توصیفی آن، نوع پوشش گیاهی مشخص است.

Read More
آگوست 8, 2021

شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان بروجن

شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان بروجن واقع در استان چهارمحال و بختیاری به صورت پولیگونی – این شیپ فایل در محیط نرم افزار GIS قابل ویرایش و قابل نمایش می باشد و در جدول توصیفی آن، نوع پوشش گیاهی مشخص است.

Read More
آگوست 8, 2021

شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان اردل

شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان اردل واقع در استان چهارمحال و بختیاری به صورت پولیگونی – این شیپ فایل در محیط نرم افزار GIS قابل ویرایش و قابل نمایش می باشد و در جدول توصیفی آن، نوع پوشش گیاهی مشخص است.

Read More
آگوست 8, 2021

شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان فارسان

شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان فارسان واقع در استان چهارمحال و بختیاری به صورت پولیگونی – این شیپ فایل در محیط نرم افزار GIS قابل ویرایش و قابل نمایش می باشد و در جدول توصیفی آن، نوع پوشش گیاهی مشخص است.

Read More
آگوست 8, 2021

شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان کوهرنگ

شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان کوهرنگ واقع در استان چهارمحال و بختیاری به صورت پولیگونی – این شیپ فایل در محیط نرم افزار GIS قابل ویرایش و قابل نمایش می باشد و در جدول توصیفی آن، نوع پوشش گیاهی مشخص است.

Read More
آگوست 8, 2021

شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان کیار

شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان کیار واقع در استان چهارمحال و بختیاری به صورت پولیگونی – این شیپ فایل در محیط نرم افزار GIS قابل ویرایش و قابل نمایش می باشد و در جدول توصیفی آن، نوع پوشش گیاهی مشخص است.

Read More
آگوست 8, 2021

شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان لردگان

شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان لردگان واقع در استان چهارمحال و بختیاری به صورت پولیگونی – این شیپ فایل در محیط نرم افزار GIS قابل ویرایش و قابل نمایش می باشد و در جدول توصیفی آن، نوع پوشش گیاهی مشخص است.

Read More
آگوست 8, 2021

شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان شهرکرد

شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان شهرکرد واقع در استان چهارمحال و بختیاری به صورت پولیگونی – این شیپ فایل در محیط نرم افزار GIS قابل ویرایش و قابل نمایش می باشد و در جدول توصیفی آن، نوع پوشش گیاهی مشخص است.

Read More
آگوست 8, 2021

شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان قیر و کارزین

شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان قیر و کارزین واقع در استان فارس به صورت پولیگونی – این شیپ فایل در محیط نرم افزار GIS قابل ویرایش و قابل نمایش می باشد و در جدول توصیفی آن، نوع پوشش گیاهی مشخص است.

Read More
آگوست 8, 2021

شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان آستانه اشرفیه

شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان آستانه اشرفیه واقع در استان گیلان به صورت پولیگونی – این شیپ فایل در محیط نرم افزار GIS قابل ویرایش و قابل نمایش می باشد و در جدول توصیفی آن، نوع پوشش گیاهی مشخص است.

Read More